Προσθήκη σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03 του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -44-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (δια ζώσης)
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 255/2022 Οικονομικής Επιτροπής), στις 03 του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’ αριθμ. 488 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτ. 35496/25-04-2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων διακοσίων Ευρώ (1.200,00€) για την επιχορήγηση του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών χορών «ΛΥΓΚΗΣΤΕΣ» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 16 Αυγούστου 2023 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση όρων Διενέργειας πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων, προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων»
(Εισηγήτρια η κα Γερομιχαλού Μελπομένη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας).

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00€) για την επιχορήγηση της Γυμναστικής Ένωσης Φλώρινας, προκειμένου να διοργανώσει το 3ο Pre-Season Fencing Camp, από 26 Αυγούστου έως 03 Σεπτεμβρίου 2023 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων»
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης διάρκειας λειτουργίας της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας» με κωδικό ΟΠΣ 5002590»
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

5ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης διάρκειας λειτουργίας της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Φλώρινας» με κωδικό ΟΠΣ 5004314».
(Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Κάτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας).

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης «Προμήθεια ιστών φωτισμού και κεφαλών εξοικονόμησης ενέργειας για επεκτάσεις του Δημοτικού φωτισμού σε οδούς της πόλεως Φλώρινας (Ε.Α.Π.)» και ορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας»
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Φλώρινας).

7ο ΘΕΜΑ: « Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης ¨Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και κεφαλών εξοικονόμησης ενέργειας για αντικατάσταση των υπαρχουσών στις ΔΕ Περάσματος, Μελίτης και Κάτω Κλεινών (Ε.Α.Π.)¨ και ορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας»
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Φλώρινας).

8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Φλώρινας».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Υπεύθυνη Υποβολής Πρότασης).

9ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς προμηθειών (ΕΑΠ)»
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Φλώρινας).

10ο ΘΕΜΑ: «Τρόπος εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης και για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης πράξης με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και κεφαλών εξοικονόμησης ενέργειας για αντικατάσταση των υπαρχουσών στις ΔΕ Περάσματος, Μελίτης και Κάτω Κλεινών» προϋπολογισμού 399.924,80 €»
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Φλώρινας).

11ο ΘΕΜΑ: «Τρόπος εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης και για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης πράξης με τίτλο «Προμήθεια ιστών φωτισμού και κεφαλών εξοικονόμησης ενέργειας για επεκτάσεις του Δημοτικού φωτισμού σε οδούς της πόλεως Φλώρινας» προϋπολογισμού 1.612.000,00€».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Φλώρινας).

12ο ΘΕΜΑ: «Τρόπος εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης και για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης πράξης με τίτλο «Φωτοσήμανση διαβάσεων πεζών στην πόλη της Φλώρινας» προϋπολογισμού 519.808,00 €».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Φλώρινας).

13ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή όρων Ενεργοποίησης Δράσης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Φλώρινας» (υποέργο 1) (Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Φλώρινας).

14ο ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης και των όρων ύψους 1.344.606,60€ της Πράξης «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φλώρινας» που εντάχθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

15ο ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Φλώρινας από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού» (Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

16ο ΘΕΜΑ: Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας).

17ο ΘΕΜΑ: «Αποδοχή όρων χρηματοδότησης και ένταξης της Δράσης για την εκπόνηση «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Φλώρινας» με συνολικό προβλεπόμενο προϋπολογισμό 40.000,00 (πλέον ΦΠΑ), ήτοι 49.600,00 € (ευρώ).
(Εισηγήτρια η κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Κων. Χατζητιμοθέου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα