ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση Δημοτικής Ενημερότητας (κάντε κλικ εδώ)
 2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Αρμενοχωρίου (κάντε κλικ εδώ)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (Ενδιαφερόμενου περί αποδοχής όρων κανονισμού (κάντε κλικ εδώ)

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

138/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Περί επιβολής τελών στα πλαίσια της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Αρμενοχωρίου που διεξάγεται κατά την περίοδο του μηνός Ιουνίου για το έτος 2015 και εφ’εξής μέχρι καταργήσεως ή τροποποιήσεως της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.) (κάντε κλικ εδώ)

 


 

Άρθρο 1
Νομικό Πλαίσιο

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων:

 

 1. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
 2. Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95 (ΦΕΚ145/Α/13-7-1995), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3377/05 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.5 του Ν.3557/07 και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 3769/09, και τροποποιήθηκε από την Κ1/164/11 (ΦΕΚ 275/Β/22-2-2011) απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
 3. Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014), καθώς και τροποποίηση αυτού από το άρθρο 93 του Ν. 4314/14 (ΦΕΚ-265/ Α/23-12-14)
 4. Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005),
 5. Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/ Β΄/08.10.2012), καθώς και των διευκρινιστικών εγκύκλιων αυτής.
 6. KYA ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/Β’/09-12-2013)
 7. Ν.3463/2006 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»(ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006)
 8. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 ΤΕΥΧΟΣ Α΄/07-06-2010)
 9. Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015.
 10. Άρθρο 233 του Ν. 4281/14.
 11. Το με αριθ. Κ1- 929/10-06-2014 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παροχή διευκρινίσεων διατάξεων του ν. 4264/2014. παρ.3 εδάφιο 4 (Παραγωγοί που δεν διαθέτουν άδεια λαϊκής αγοράς)
 12. Τη με αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β’) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί»
 13. Ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125)
 14. Ν. 2946/2001 (ΦΔΚ 224 Α’) «Περί υπαίθριας διαφήμισης συμπολιτείες Δήμων και κοινοτήτων.
 15. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3140/27-11-2012) Οργανισμός εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Φλώρινας
 16. Την Α.Δ.Σ. 215/2014 Κανονισμός Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας
 17. Έγγραφο (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015).
 18. Το άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980)
 19. ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007
 20. ΔΙΑΔΠ Φ.Α.2.1 31600 ΦΕΚ 3106 9.12.2013 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.
 21. Την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β΄ 529/2015)
 22. Tην υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
 23. Κ1-707/12-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή.
 24. Κ1-707/12-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή.
 25. Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόν κανονισμό

Άρθρο 2
Σκοπός

Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και η οργάνωση και λειτουργία ,οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών συμμετοχής εμποροπανηγύρεων κ. λ. π. κατά το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.4264/2014 καθώς επίσης και κανόνες αισθητικής, υγιεινής, περιβάλλοντος, ασφαλείας.


 Άρθρο 3
Πλαίσιο λειτουργίας

Η θρησκευτική εμποροπανήγυρης της 17ης Ιουνίου 2015, στα πλαίσια εορτασμού της εορτής του Οσίου Ναούμ θα διεξαχθεί στο με αριθμό 2878 γήπεδο Δημοτικής Έκτασης του κτηματολογίου της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας.

 • Το σύνολο των διατιθέμενων εμπορικών θέσεων είναι εκατόν εξήντα -160-.
 • Tο σύνολο των διατιθέμενων θέσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι είκοσι -20-.
 • Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων για εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικής Παιδείας Λούνα Παρκ είναι μία -1-

Η κάθε εμπορική θέση έχει έκταση (3,00 * 3,00) m2 εκτός από τις θέσεις Επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες έχουν διαστάσεις (3,00 * 6,00) m2.

Οι άδειες θα έχουν ισχύ πέντε -5- ημερών ήτοι από την 24 Ιουνίου έως και την 28 Ιουνίου 2015, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη ενώ μία μέρα νωρίτερα η εγκατάσταση και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.

Αιτήσεις για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται από την ημέρα Ανακοίνωσης του παρόντος κανονισμού και μέχρι την 22-06-2015 και κατά τις εργάσιμες ώρες στο Αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ή μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω ταχυμεταφορών με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού . Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.


 Άρθρο 4
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δημόσιο, ιδιωτικό, δημοτικό ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη.
 2. «Ακάλυπτοι χώροι άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος»: δημόσιοι, δημοτικοί χώροι προσδιορισμένοι με βάση τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και σημεία καθορισμένα για μεμονωμένους πωλητές όπου επιτρέπεται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.
 3. «Εγκατάσταση υπαίθριου εμπορίου»: κάθε κατασκευή για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.
 4. «Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο»: το υπαίθριο εμπόριο που ασκείται με τη χρήση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος από πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
 5. «Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»: το υπαίθριο εμπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο, καθώς και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά.
 6. «Υπαίθρια οργανωμένη αγορά»: συγκεκριμένος και καθορισμένος χώρος όπου διενεργούνται εμποροπανηγύρεις, ζωοπανηγύρεις, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, παραδοσιακές πανηγύρεις που διοργανώνονται με την ευκαιρία επετειακών ή θρησκευτικών εορτών, κυριακάτικες ειδικές αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευμάτων.
 7. «Προϊόντα οικοτεχνίας»: τα προϊόντα, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, που διατίθενται στους χώρους υπαίθριου εμπορίου, κατόπιν μικρής κλίμακας επεξεργασίας ή μεταποίησης που πραγματοποιείται από τον παραγωγό και την οικογένειά του στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσής του.

Άρθρο 5
Χωροθέτηση, αριθμός και διαδικασίες τοποθέτησης πωλητών

 
Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: …Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006). Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Ο Δήμος, ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει υπαίθρια θρησκευτική ή επετειακή εμποροπανήγυρη, γνωρίζει τους χώρους που πρόκειται να διεξαχθεί η σχετική εμπορική δραστηριότητα και καθορίζει τον αριθμό των πωλητών, των πωλούμενων ειδών, καθώς και λοιπές διαδικασίες τοποθέτησης, με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015)

Σύμφωνα με το Ν.4067/12 κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/ κινηματογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ ανταλλακτήρια κ.λπ.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Στους χώρους που θα λειτουργεί η εμποροπανήγυρη θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση την αρίθμηση των θέσεων , την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση των πάγκων των πωλητών των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.
Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ. λ. π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά την ομαλή διενέργεια της εμποροπανηγύρεως.

Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες –πωλητές της εμποροπανηγύρεως, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των οριοθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της εμποροπανηγύρεως εν ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.

Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία εν γένει της εμποροπανήγυρης καθώς και την ελεύθερη διέλευση των πεζών.

Η παρουσία των κατόχων των αδειών είναι υποχρεωτική.


 Άρθρο 6
Ειδικότερα θέματα

1. Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της εντός των ορίων του προηγούμενου εδαφίου.

2. α. Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά τις ειδικότερες διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ΄ του Ν. 4264/2014 περιλαμβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
β. Οι Άδειες αυτές ισχύουν εντός της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος που τις χορήγησε. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει αυτοδικαίως και τις ισχύουσες Άδειες (προστ. με το άρθρο 93 παρ. 7 του Ν. 4314 (ΦΕΚ 265/23-12-2014 Α΄)

3. Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.

4. Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο της παραγράφου 1 έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν.

5.α. Στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο επιτρέπεται και η πώληση των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 τηρουμένου του άρθρου 17 του Ν.4264/2014 συμπεριλαμβανομένης της 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β’) Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η οποία αναλύεται στη παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και του με αριθ. Πρωτ.: Κ1- 929/10-06-2014 εγγράφου Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το οποίο αναλύεται στην παρ. 8 του παρόντος .
β. Στην περίπτωση που η πώληση των προϊόντων αυτών διενεργείται από παραγωγούς κατόχους άδειας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου, δεν υφίσταται το πληθυσμιακό όριο που αναφέρεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 4264/2014 (προστ. με το άρθρο 93 παρ. 8 του Ν. 4314 (ΦΕΚ 265/23-12-2014 Α΄)

6. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των αιτούντων από το περιφερειακό ή το δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση (παρ. 6 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 233 του Ν. 4281/14)
7.Εκδόθηκε η με αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β’) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως εξής:
α) εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες – πλαστικές σακούλες), υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης,
β) είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές γλάστρες, γ) χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, δ) είδη παντοπωλείου, μη εδώδιμα, ε) βιβλία και είδη γραφικής ύλης, στ) κουλούρια, κάστανα και καλαμπόκια ψημένα.»
8.Το με αριθ. Πρωτ.: Κ1- 929/10-06-2014 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων διατάξεων του ν. 4264/2014. παρ.3 εδάφιο 4 (Παραγωγοί που δεν διαθέτουν άδεια λαϊκής αγοράς)
Οι παραγωγοί ειδών λαϊκής τέχνης, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας δύνανται να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χώρους , που θα καθορίζονται από τον οικείο Δήμο


 Άρθρο 7
Άδεια συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις

1. Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση και καταθέτει :
α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125),
β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,
γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών,
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
ε) Δημοτική Ενημερότητα από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου ( Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ. )
στ) φωτ/φα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως α) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών ή άδειών παραγωγών λαϊκών αγορών, β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές
ζ) βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.),
ε) κ.λ.π.
η) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (για τους αλλοδαπούς)
θ) Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων
ι) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεως του Δήμου Φλώρινας και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.

Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων– ποτών. (Καντίνες)

Για την εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικής Παιδείας Λούνα Παρκ, βλέπε άρθρο 11.

2. Δεν απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο, φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας στο Δήμο για την εν λόγω δραστηριότητα (εμποροπανήγυρη). Η μη απαίτηση υποβολής φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας και στον Δήμο, που διοργανώνει την εμποροπανήγυρη από τους ενδιαφερόμενους, εκκινεί και από το βραχύβιο αυτών των ειδικών αδειών και τη δυσκολία να τα προσκομίζουν. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015)

3. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων από την επιτροπή εμποροπανήγυρης ενώπιον του Δημοτικού συμβουλίου.

4. Οι Θέσεις θα διατεθούν μετά από κλήρωση με την προαναφερόμενη στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου διαδικασία.


 Άρθρο 8
Διάρκεια άδειας

Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν. (παρ. 4 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’). Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. (παρ. 1 άρθρο 26 Ν.4264/14)


 Άρθρο 9
Γενικές ρυθμίσεις

1. Ειδικότερα, ο εν λόγω κανονισμός περιλαμβάνεται στο άρθρο 26 του Ν. 4264/2014 , όπου ρυθμίζεται η λειτουργία των υπαίθριων θρησκευτικών, και επετειακών εμποροπανηγύρεων.
Ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής ενδιαφερομένων στις εν λόγω εμποροπανηγύρεις, απαιτείται ειδική άδεια συμμετοχής (παρ. 3 του άρθρ. 26). Η δε ειδική αυτή άδεια χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος, ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει υπαίθρια θρησκευτική ή επετειακή εμποροπανήγυρη, γνωρίζει τους χώρους που πρόκειται να διεξαχθεί η σχετική εμπορική δραστηριότητα και καθορίζει τον αριθμό των πωλητών, των πωλούμενων ειδών, καθώς και λοιπές διαδικασίες τοποθέτησης, με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015).

2.Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής.( άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007) αποτελεί δε αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας .
3 (Υπ. Οικον. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1-1238/14.04.2011) Κατά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, οι παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρ.2, της παραγρ.1 του ν.2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 16, παραγρ. 1 του ν.3769/2009 και με τις παραγρ. 5, 6 και 7, του άρθρου 1 της με αριθμ. Κ1-164/2011 Κ.Υ.Α.
Βασική απαίτηση για τη συμμετοχή στις ως άνω (υπαίθριες) αγορές, αποτελεί η έκδοση άδειας που χορηγείται από τα αρμόδια κατά τόπο δημοτικά συμβούλια.
4. Οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, Πλατείες, κ.λ.π. κατά ο άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος κατατάσσονται σύμφωνα με το αρ. 14 Α, παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. (Υπ. Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013)
5. Οι άδειες συμμετοχής που χορηγούνται στις προαναφερόμενες υπαίθριες αγορές (εμποροπανηγύρεις, κ. λ. π . Κυριακάτικες αγορές ), δεν επιτρέπεται να χορηγούνται μόνο σε κατοίκους του Δήμου που λειτουργεί την υπαίθρια αγορά, εκτός εάν ο εν λόγω περιορισμός συνδέεται με επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος θα αναγράφεται στη σχετική απόφασή του (π.χ. λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας των καταναλωτών, η διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, στόχοι κοινωνικής πολιτικής κ.λ.π. ), όπως αυτοί τίθενται από τα άρθρα 2 και 16 του v. 3844/2010 ( ΦΕΚ 63/Α ).
6. Δεν απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις εμποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.

7. Οι δραστηριοποιούμενοι στο χώρο της εστίασης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις προαναφερθείσες υπαίθριες αγορές έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν την χορήγηση άδειας συμμετοχής, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Σημειώνουμε ότι, με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις ανωτέρω υπαίθριες αγορές. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Κ1 – 638/16.04.2014)


 Άρθρο 10
Γενικές υποχρεώσεις

1.Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, η κατανομή των θέσεων, η έκδοση των αδειών συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Τμήματος Αδειοδότησης και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.

2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Φλώρινας , η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εμποροπανήγυρη και να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.

3. Οι διαδικασίες σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος , έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφαλείας, κυκλοφοριακών συνδέσεων, εγκαταστάσεων και απεγκαταστάσεων των πάγκων, καθαρισμού χημικών τουαλετών και κάθε άλλη εργασία τεχνικής φύσεως αποτελούν υποχρεώσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. αυτού .

4. Η καθαριότητα του χώρου της εμποροπανηγύρεως και οι διαδικασίες χορτοκοπτικών ενεργειών αποτελούν υποχρεώσεις της Δ/νσης Καθαριότητας και Δ/νσης Τοπικής Αναπτυξης αντίστοιχα.

5. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:
α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης,
β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,
γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,
δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους
ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
στ) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας

6. α. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε -5- συναπτές ημέρες
β. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών.
γ. Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης αν δεν προσκομίσει την άδεια συμμετοχής.

7. Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπορεύονται διάφορα είδη και ενδεικτικά:
α) σε επαγγελματίες εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) σε κατόχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών,
δ) σε κατόχους άδειας άσκησης υπαιθρίου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου,
ε) σε λοιπούς εμπόρους

8. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

9. Υποχρέωση του Δήμου αποτελεί η τήρηση των μέτρων πυρασφαλείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β 529): κατά την οποία έχει εφαρμογή:
α. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, υπαίθριους ή ημι υπαίθριους χώρους κτιρίων και οικοπέδων, καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, στα οποία συναθροίζεται κοινό για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές, αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ιδίως: συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, δικαστηρίων, συμβουλίων, αμφιθέατρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκες, ναοί και χώροι λατρείας, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία, χώροι αναμονής συγκοινωνιακών μέσων, αίθουσες γυμναστικής, άθλησης, σχολές χορού, γήπεδα, λέσχες, παιδότοποι, Λούνα Παρκ, ΚΑΠΗ, χώροι μαζικής εστίασης, αναψυχής και προσφοράς, όπως εστιατόρια, σνακ & μπαρ, πιτσαρίες, ψητοπωλεία, καφενεία, καφετέριες, μπαρ, αναψυκτήρια.

10. Για την πλήρη διασφάλιση της καλής και εύρυθμης λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως , έκαστος ενδιαφερόμενος έμπορος ΔΕΝ θα παραλαμβάνει την άδεια συμμετοχής του για την εμποροπανήγυρη, αν δεν υπογράφει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που θα έχει διαβάσει ενωρίτερα προσεκτικά, στην οποία θα δηλώνει ότι είναι ενήμερος του παρόντος κανονισμού.

11. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.( Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.)

12. Επιβάλλεται η έκθεση των προϊόντων να γίνεται σε πάγκους ή άλλες κατασκευές.

13. Θα ζητηθεί η συνδρομή και παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης της Διεύθυνσης Αστυνομίας, Τροχαίας, Πυροσβεστικής και Νοσοκομείου.

14. Οι χώροι με τις χρήσεις αυτών που θα διατεθούν είναι αυτοί, όπως ειδικότερα φαίνονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
15. Οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη οφείλουν:

 • Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
 • Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
 • Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
 • Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα καθώς και ειδών συσκευασίας
 • Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της εμποροπανήγυρης συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας συμμετοχής οριστικά.
 • Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.

Άρθρο 11
Δικαιολογητικά συμμετοχής για εγκαταστάσεις Λούνα Παρκ

 
Υφίστανται ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, όπως είναι οι Επαγγελματίες Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων Θεαμάτων Λούνα-Παρκ, όπου σχετικές προσωποπαγείς άδειες που τους είχαν χορηγηθεί, με ειδικό καθεστώς (αναπήρων πολέμου, Β.Δ. 29/1971), ούτε έχουν ανακληθεί, ούτε η σχετική νομοθεσία που τις καθιέρωσε έχει ρητά καταργηθεί. Η παραδοσιακή συμμετοχή τους στις εμποροπανηγύρεις είναι διαχρονική. Για λόγους χρηστής διοίκησης και δεδομένου του μικρού αριθμού εναπομεινάντων τέτοιων αδειών και σχετικών δραστηριοτήτων, επιτρεπτή είναι η δυνατότητα συμμετοχής τους στις εμποροπανηγύρεις, στην κατηγορία των ψυχαγωγικών παιγνίων.
(Υπ. Ανάπτυξης & Με το άρθρο 40 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2323/95 πλην της παρ.12 η οποία διατηρείται σε ισχύ.

Επιπλέον στην παρ.8 του άρθρου 39 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) ορίζεται ότι μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στη διατηρούμενη παράγραφο 12 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995 (Α’ 145), ισχύει το π.δ. 12/2005 (Α’ 10).Ανταγωνιστικότητας 3983/14.01.2015) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.7171/25.02.2015)

Για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που διέπουν αυτά. (άρθρο 81 Ν.3463/06)

1.Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν υποχρεωτικά (Π.Δ. 12/2005 άρθρο 6 παρ. 2 )

Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών, Λούνα Παρκ, πίστας αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, απαιτούνται πλέον των προβλεπομένων από τις διατάξεις Νόμων και πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 2 του παρόντος κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων,
β) γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν πρόκειται για λούνα-Παρκ, τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
γ) βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
ε) βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών,
στ) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α΄ 216),
ζ) βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου,
η) βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

2.Ο χρόνος άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου σε ένα συγκεκριμένο χώρο δεν δύναται να υπερβαίνει δύο (2) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι υπάρχει άσκηση υπαίθρου στάσιμου εμπορίου και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις. (Π.Δ. 12/2005 άρθρο 6 παρ. 2)

3. Και τα λοιπά δικαιολογητικά που ορίζονται στη ΔΙΑΔΠ Φ.Α.2.1 31600 ΦΕΚ 3106 /9.12.2013 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

4. Σύμφωνα με τον Οδηγό Αδειών της ΚΕΔΚΕ-ΕΕΤΑΑ: «Για τις λοιπές ψυχαγωγικές δραστηριότητες η άδεια ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα στο χώρο όπου αυτή λειτουργεί, πράγμα το οποίο πρέπει να αναφέρεται στο σώμα της σχετικής απόφασης».

5.Θα τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ. Γ Χορήγηση Άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας Α.Δ.Σ. 215/2014 Σημείωση: 1) Για την λειτουργία τσίρκο (σύμφωνα και με τον Ν. 4039/2012 ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’) απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν.3463/2006 καθώς επίσης και με όσα ορίζονται στην παρ. 2 αρ. 192 του Ν. 3463/2006. Στην υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β’) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ορίζεται ότι για τις προσωρινές λυόμενες κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα παρκ) και επιδείξεων (τσίρκο) απαιτείται άδεια εγκατάστασης της κατασκευής στον κοινόχρηστο χώρο από τον οικείο Δήμο.

Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:
α) Όλα τα σχέδια που αναφέρονται στις παραγράφους α, γ και δ του άρθρου 3 του από 3.9.1983 π. δ/τος “Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών” (ΦΕΚ 394/Δ), όπως ισχύει, και
β) Διπλότυπο πληρωμής τελών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου, όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Βάσει της παρ. 1 του αρ. 21 του Ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) η ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους για εκθέσεις, γιορτές και κάθε είδους εκδηλώσεις επιτρέπεται με άδεια τοποθέτησης και λειτουργίας από την Αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου, κατόπιν υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την κατασκευή ή συναρμολόγηση και τοποθέτηση, καθώς και προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος διατήρησης τους.
Επισήμανση: Στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, που εγκρίθηκε με την υπ ΄ αριθμό. 63234/19-12-2012 απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ προβλέπεται για το άρθρο 21 του ΝΟΚ «Προσωρινές Κατασκευές» ότι : «η εφαρμογή του παρόντος άρθρου θα είναι δυνατή μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 2γ. Ακολούθως, για «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους», άρθρο 20 του ΝΟΚ, προβλέπεται επίσης στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, ότι «μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται, συνεχίζει να εφαρμόζεται η διαδικασία που ίσχυε προ της ισχύος του Ν. 4067/2012 και όλες οι διατάξεις περί κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους της υπ αριθμό. 52716/2001 Υ.Α. «κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης» ΦΕΚ 1663/Β/2001 καθώς και η Εγκ. 12/56990/28-3-2002.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ορίζεται ότι για τις προσωρινές λυόμενες κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα παρκ) και επιδείξεων (τσίρκο) απαιτείται άδεια εγκατάστασης της κατασκευής στον κοινόχρηστο χώρο από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
Ο έλεγχος των κατασκευών από άποψη ασφάλειας της κατασκευής γίνεται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ σύμφωνα με το Κ1-707/12-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή.
Το υπ’ αριθ. Κ1-534/37727/02-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή με το οποίο ορίζεται ότι: σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 4264/2014 «Εγκατάσταση Υπαιθρίου Εμπορίου» κάθε κατασκευή για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας.


 Άρθρο 12
Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότησής τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
(α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
(γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών,
(δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων,
(ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,
(στ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων,
(ζ) οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,
(η) η Ελληνική Αστυνομία,
(θ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.
2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για το παραεμπόριο.
4. Ο συντονισμός τυχόν μικτών κλιμακίων ελέγχου ανατίθεται στον αρμόδιο Περιφερειάρχη.


 Άρθρο 13
Ποινικές κυρώσεις

1. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται με φυλάκιση.
Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.
2. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του παρόντος νόμου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
3. α) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
β) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
γ) Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση.
4. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων ή εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τέτοια είδη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.


 Άρθρο 14
Διοικητικές Κυρώσεις

1. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31, για τις παρακάτω παραβάσεις, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ως εξής:
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για μη κατοχή της τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,
β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,
γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, για καθεμία από τις ανωτέρω παραβάσεις,
δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ή συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
ε) για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,
στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,
ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
2. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή που την έχει εκδώσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει
β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου διενεργείται από πρόσωπο που δεν αναπληρώνει νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 24 του Ν.4264/2014 , τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας.
γ) Στην περίπτωση της με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης της άδειας, εκτός από τη νόμιμη αναπλήρωση.
5. Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν ορίζονται στην παράγραφο 1, με απόφαση της αρχής που χορηγεί τη συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
6. Σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο περισσότερες από τρεις φορές στον ίδιο αδειούχο, εντός τριών (3) ετών, η αρμόδια αρχή ανακαλεί οριστικά την άδεια.
7. Σε περίπτωση που για τρεις (3) συνεχείς μήνες δεν αποσταλούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35, οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
8. Δεν επιτρέπεται η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος εφόσον έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για την ίδια παράβαση με βάση διαφορετικό νόμο.


 Άρθρο 15
Απαγορεύσεις

1.Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε σχέση με τα είδη που θα επιτρέπεται να πωλούνται στην εμποροπανήγυρη.
2.Απαγορεύεται στο χώρο της Εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο. Εξαιρούνται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3.Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων στους ενοικιαζόμενους –παραχωρημένους χώρους.
4.Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις.
5.Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του ενοικιαζόμενου – παραχωρημένου χώρου.
6.Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύσουν και να περιφέρονται σε Δημοτικούς δρόμους και χώρους.
7.Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της εμποροπανήγυρης (νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων κλπ).
8. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.
9. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου.
10.Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.


 Άρθρο 16
Επιτροπή ελέγχου τήρησης όρων κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης

Συγκροτείται, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από Δημοτικούς Συμβούλους, έργο της οποίας θα είναι ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης των όρων της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας συμμετεχόντων στις πανηγύρεις, η διενέργεια κλήρωσης για την παραχώρηση θέσεων στους ενδιαφερομένους , η επιβολή προστίμων σε κάθε παράβαση του παρόντος κανονισμού. Καθήκον της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η διαχείριση της πανηγύρεως. Η Επιτροπή θα υποχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να εισηγείται προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια της πανηγύρεως που δεν προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της πανηγύρεως για τη διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας.


 Άρθρο 17
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.
Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους.


 Άρθρο 18
ΙΣΧΥΣ

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και καταργείται κάθε προηγούμενος.
Η παρούσα να δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο δηµοτικό κατάστηµα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε µία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα