Δικαιολογητικά ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Δικαιολογητικά
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

Οι μεταβολές που επιτρέπονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά την σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών. Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν.344/76 και ενδεικτικά είναι:

Μεταβολές σε Λ.Π Γεννήσεων

 • Αναγνώριση (Εκούσια ή Δικαστική)
 • Προσβολή πατρότητας
 • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
 • Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
 • Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας
 • Μεταβολή θρησκεύματος
 • Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
 • Αλλαγή φύλου
 • Υιοθεσία
 • Λύση υιοθεσίας
 • Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου. * (Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός δέκα ημερών από την γέννηση).

Μεταβολές σε Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

 • Ακύρωση γάμου
 • Διαζύγιο
 • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
 • Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
 • Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 • Αλλαγή ιθαγένειας
 • Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου*
 • Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου*

Άλλες Μεταβολές

 • Δήλωση αφάνειας
 • Άρση αφάνειας

Οι μεταβολές καταχωρίζονται στο περιθώριο των Ληξιαρχικών πράξεων μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:

Εκπρόθεσμη δήλωση (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4144/2013)

 • Από την 31η (τριακοστή πρώτη) μέχρι την 120η (εκατοστή εικοστή) ημέρα καταβολή προστίμου ποσού 100€.
 • Μετά την παρέλευση την παρέλευση της εκατοστής εικοστής ημέρας καταβολή προστίμου ποσού 300€.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Γενικές Πληροφορίες

 • Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχείο Νόμο 344/76
 • Όλες οι δηλώσεις δύνανται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 • Για κάθε μεταβολή, δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών.

*Στη περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα