Δικαιολογητικά
Δήλωσης Διαζυγίου
Αρμόδια Υπηρεσία : Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

 

  1. Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης που κατέστη αμετάκλητος (με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το αμετάκλητο).Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου Ορθοδόξων Χριστιανών το διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης.
  2. Το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
  3. Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.

Σημείωση: Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν οι δύο σύζυγοι ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προθεσμία δήλωσης είναι τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητος η δικαστική απόφαση. Αν η μεταβολή δηλωθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:

Εκπρόθεσμη δήλωση (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4144/2013)

  • Από την 31η (τριακοστή πρώτη) μέχρι και την 120η (εκατοστή εικοστή) ημέρα καταβολή προστίμου ποσού 100€.
  • Μετά την παρέλευση της εκατοστής εικοστής ημέρας καταβολή προστίμου ποσού 300€.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η καταχώρηση γάμου, διαζυγίου, ή διόρθωση λανθασμένων στοιχείων και η έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων γίνεται αυθημερόν.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα