Δικαιολογητικά Δήλωσης Γάμου
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

 

 • Η δήλωση γάμου την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), η υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*).
 • Το Α.Φ.Μ το Α.Μ.Κ.Α των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία ή από τον Δήμο.

Υπόχρεοι για την δήλωση του γάμου είναι και οι δύο ή ο ένας εκ των δύο ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Σημείωση: Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.

 • Από την 41η ημέρα, μέχρι και την 130η ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 100€.
 • Μετά την 130η ημέρα, ο γάμος δηλώνεται με την καταβολή προστίμου 300€.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
Η Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:

 1. Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος.
 2. Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε ο Θρησκευτικός Γάμος. (Σ’ αυτή τη περίπτωση συντάσσεται Έκθεση Ιερολόγησης που αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο Πολιτικός Γάμος. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η προσκόμιση της Ληξιαρχικής Πράξης του Πολιτικού Γάμου).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 • Η δήλωση του γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ: Το Σύμφωνο Συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου διαμονής των δύο συμβαλλομένων ή στον τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικού Δήμους). Υπόχρεοι Δήλωσης είναι ένας εκ των δύο συμβαλλόμενων ή οποιοσδήποτε τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την δήλωση του Σύμφωνου Συμβίωσης:

 • Σύμφωνο Συμβίωσης (πρωτότυπο).
 • Ταυτότητες και των δύο συμβαλλόμενων.
 • Το Α.Φ.Μ και το Α.Μ.Κ.Α των δύο συμβαλλόμενων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*).

* Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από την μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα