Δικαιολογητικά
Δήλωσης Γέννησης
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

 

  1. Δελτίο Γέννησης από το Νοσοκομείο ή την Κλινική το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από τον μαιευτήρα γιατρό και συνυπογράφεται από την Κλινική ή το Νοσοκομείο και αυτού που έδωσε τις πληροφορίες προκειμένου να συνταχθεί η δήλωση γέννησης.
  2. Αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο / άδεια παραμονής και των δύο γονέων.
  3. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου, που ήδη πρέπει να υπάρχει από την τέλεση του γάμου των γονέων.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων.
  5. Ληξιαρχική πράξη γάμου και των δύο γονέων.
  6. Το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ και των δυο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
  7. Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.

Για πολίτες τρίτης χώρας
Η Ληξιαρχική πράξη γάμου και το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως επίσημα μεταφρασμένα από την μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης πιστοποιητικού ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Σημείωση: Υπόχρεοι για τη δήλωση γέννησης είναι ο πατέρας του παιδιού, ο γιατρός, η μαία ή μαιευτήρας, κάθε πρόσωπο που βρισκόταν στο τοκετό. Αν ο τοκετός έγινε σε νοσοκομείο, κλινική, φυλακή, ή άλλο ίδρυμα, υπόχρεος για δήλωση είναι ο διευθυντής του ιδρύματος.
Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 10 ημερών από τον τοκετό.

Εκπρόθεσμη δήλωση (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4144/2013)
• Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα καταβολή προστίμου ποσού 100€.
• Μετά την παρέλευση της εκατοστής ημέρας καταβολή προστίμου ποσού 300€.

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα