Δήλωση Ονοματοδοσίας

Δικαιολογητικά
Δήλωση Ονοματοδοσίας
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

Η Ονοματοδοσία του παιδιού δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στον τόπο κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους.
Η Ονοματοδοσία δηλώνεται με την δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.
Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων.
  • Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.

Σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας απαιτούνται τα εξής:

  • Διαβατήρια και των δύο γονέων
  • Άδεια διαμονής και των δύο γονέων
  • Σε περίπτωση δήλωσης από ένα γονέα εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα