Δικαιολογητικά
Δήλωσης Θανάτου
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

 

  1. Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του γιατρού που βεβαιώνει τον θάνατο. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και όλα τα πεδία θεωρούνται προαπαιτούμενα (υπόδειγμα εντύπου δήλωσης θανάτου).
  2. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος.
  3. Η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του θανόντος ή υπεύθυνη δήλωση απώλειάς τους.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ή απόδειξη τελών ενταφιασμού.

Σημείωση: Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι: οι πλησιέστεροι συγγενείς, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο, ή το γραφείο κηδειών που ανέλαβε την τέλεση της κηδείας.

Η δήλωση πρέπει να γίνεται σε διάστημα 24 ωρών από τη στιγμή του θανάτου. Αν η δήλωση γίνει μετά από 24 ώρες υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το θάνατο στην οποία αναφέρεται ότι <<ο θανών δεν ενταφιάστηκε έως την δήλωση του γεγονότος στο Ληξιαρχείο>>. Αν ο νεκρός έχει ενταφιαστεί ,δηλώνεται μόνο με δικαστική απόφαση (έως ότου διευκρινιστεί νομικά).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα