Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξη Γάμου

Δικαιολογητικά
Έκδοσης Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

 

  1. Αίτηση
  2. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
  3. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο)
  4. Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων εκδίδονται:

  • Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία
  • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ
  • Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502)

Δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο, οι αναφερόμενοι της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι:

  • Έχει έννομο συμφέρον
  • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων

Σημείωση: Η ληξιαρχική πράξη γάμου εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου, στον οποίο πραγματοποιήθηκε ο γάμος. Πρέπει να γνωρίζετε τον τόπο και την ημερομηνία του γάμου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα