Τέλεση Πολιτικού Γάμου Αλλοδαπών

Δικαιολογητικά
Τέλεσης Πολιτικού Γάμου Αλλοδαπών
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

 1. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
 2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 3. Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου.
 4. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. Σε απλή φωτοτυπία).
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 6. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη Θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
 7. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα της Φλώρινας και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας η Φλώρινα.
 8. Παράβολο χαρτοσήμου των 15€ από εφορία.
 9. Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, βιβλιάριο ασθενείας, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.) όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Φλώρινας (Οι λογαριασμοί να είναι πρόσφατοι και να αφορούν τον αιτούντα).

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Φλώρινας: απαιτούνται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης (σε φωτοτυπία από το επίσημο έγγραφο):

 • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Το ΑΜΚΑ και των δυο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Φορέας ασφάλισης αυτών

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 1300-1400 ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται Οκτώ ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Επικύρωση ξενόγλωσσων εγγραφών
Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης ¨APOSTILLE¨ για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό Προξενείο στην χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το Προξενείο της ίδιας της χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (τμήμα διεθνών σχέσεων) που στεγάζεται στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης. Επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό Προξενείο στην χώρα έκδοσης, είτε από Έλληνα δικηγόρο (του δικηγορικού συλλόγου).

Αλλοδαποί κάτοικοι Εξωτερικού
Αν οι αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού, επιθυμούν να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα, απαιτείται:

 1. Άδεια γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
 2. Πιστοποιητικό γέννησης, μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 3. Απλή φωτοτυπία του διαβατηρίου.
 4. Απλή φωτοτυπία της νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (άδεια παραμονής βίζα κλπ. σε απλή φωτοτυπία).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα