Τέλεση Πολιτικού Γάμου (Έλληνες Πολίτες)

Δικαιολογητικά
Τέλεσης Πολιτικού Γάμου (Έλληνες Πολίτες)
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

 1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπληρώνεται στο γραφείο Πολιτικών Γάμων)
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, για τους διαζευγμένους, στην οποία να αναφέρεται η λύση του γάμου (από το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του προηγούμενου Γάμου) ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, για τους χήρους.
 4. Αναγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, ένα για τον κάθε ενδιαφερόμενο)
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας
 6. Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ/ ΟΤΕ)
 7. Παράβολο 15€ ανά άτομο από δημόσιο ταμείο για την παραλαβή κάθε άδειας
 8. Πιστοποιητικό γέννησης (του/της)συζύγου.

Σημείωση: Η άδεια πολιτικού γάμου για κάθε ενδιαφερόμενο εκδίδεται στο Δήμο της τελευταίας κατοικίας του. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται δικαστική απόφαση. Για την κατάθεση των εγγράφων και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητά του. Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται σε 8 ημερολογιακές μέρες. Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κων/πολη ισχύει το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου, αντί για Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται Οκτώ ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Φλώρινας: απαιτούνται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης (σε φωτοτυπία από το επίσημο έγγραφο):

 • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Το ΑΜΚΑ και των δυο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Φορέας ασφάλισης αυτών

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 13.00-14.00 ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα