Τέλεση Πολιτικού Γάμου Ελλήνων του Εξωτερικού

Δικαιολογητικά
Τέλεσης Πολιτικού Γάμου Ελλήνων του Εξωτερικού
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

 

  1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και την υπεύθυνη δήλωση, στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας, η ανυπαρξία κωλυμάτων των άρθρων 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1356 και 1360 Α.Κ. όπως και ο βαθμός του γάμου.
  2. Αστυνομική ταυτότητα
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  4. Πιστοποιητικό γέννησης (του/της συζύγου).Τα παραπάνω παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του δημότη.
  5. Αναγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια εφημερίδα (ένα αντίτυπο για τον κάθε ενδιαφερόμενο)
  6. Παράβολο 15 Ευρώ

Σημείωση: Για τους ανήλικους απαιτείται δικαστική απόφαση. Για τους διαζευγμένους απαιτείται ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου που να αναφέρεται η λύση του. Για του χήρους απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται οκτώ ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Φλώρινας: απαιτούνται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης (σε φωτοτυπία από το επίσημο έγγραφο):

  • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
  • Το ΑΜΚΑ και των δυο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
  • Φορέας ασφάλισης αυτών

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 13.00-14.00 ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα