01.12.2014 – Εγγραφή νηπίων στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου για το σχολικό έτος 2014-2015

Προς τους κατοίκους του Δήμου Φλώρινας (Γονείς ή Κηδεμόνες) που επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου για το σχολικό έτος 2014-2015.
Σας ενημερώνουμε όπως παρακάτω σχετικά με τα θέματα που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και οι κηδεμόνες προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις εγγραφής των νηπίων τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.
Στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας λειτουργούν οι παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί:

 • 1ΟΣΠαιδικός Σταθμός Ι.Καραβίτη 38Φλώρινα

Υπεύθυνη: Τραικοπούλου Αλίκη -τηλ.2385022522

 • 2ΟΣ Παιδικός Σταθμός Τέρμα Μοναστηρίου Φλώρινα

Υπεύθυνη: Κατσινέλη Ελένη -τηλ.2385022711

 • 3ΟΣ Παιδικός Σταθμός Κοντοπούλου 56 Φλώρινα

Υπεύθυνη: Μπόικου Ελένη -τηλ. 2385028632

 • Παιδικός Σταθμός Αρμενοχωρίου

Υπεύθυνη: Μουρατίδου Ελισάβετ -τηλ. 2385036263

 • Παιδικός Σταθμός Σκοπιάς

Υπεύθυνη: Μακρή Σπυριδούλα -τηλ. 2385022803

 • Παιδικός Σταθμός Μελίτης

Υπεύθυνη: Παπά Φωτεινή -τηλ. 2385037205

 • Παιδικός Σταθμός Ιτιάς

Υπεύθυνη: Δημητριάδου Μαρία -τηλ. 2385041896

 • Παιδικός Σταθμός Παπαγιάννη

Υπεύθυνη: Νεοκάζη Γιαννούλα- τηλ. 2385041224

 • Παιδικός Σταθμός Περάσματος

Υπεύθυνη: Σιδηροπούλου Όλγα -τηλ. 2385030389

 • Παιδικός Σταθμός Αμμοχωρίου

Υπεύθυνη: Ιωαννίδου Ξανθίππη – τηλ. 2385036266

 • Παιδικός Σταθμός Κ. Κλεινών

Υπεύθυνη: Διδύμου Άρτεμις -τηλ. 2385092276

 • Παιδικός Σταθμός Σιταριάς

Υπεύθυνη:Μουρατίδου Μαρίνα -τηλ. 2385026474

 • Παιδικός Σταθμός Καλλινίκης

Υπεύθυνη: Χατζόγλου Γεωργία -τηλ. 2385026474

 • Παιδικός Σταθμός Νεοχωρακίου

Υπεύθυνη: Τσαχειρίδου Αγγελική -τηλ. 2385037282

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Από τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ καθορίζονται τα ακόλουθα:

 •  Στους Παιδικούς Σταθμούς, γράφονται νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη ή πρόκειται να συμπληρώσουν τα 2,5 έτη έως της 31/07/2015 και αυτοεξυπηρετούνται.
 • Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. που στεγάζονται στο Σ.Σ. Ιωαννίδη (πρώην Δημοτικό Σχολείο), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2385026474 από 2 Δεκεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2014, από 09:00 έως 13:00
 • Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών και θα εγκριθούν τελικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ..

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση του γονέα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φλώρινας.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
 3. Βεβαίωση εργοδότη ότι οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.
 4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγειά του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
 5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα