12.05.2015 – Εγγραφή νηπίων στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου για το σχολικό έτος 2015-2016

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι (Γονείς ή Κηδεμόνες) επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου για το σχολικό έτος 2015-2016, θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις εγγραφής των νηπίων τους.
Στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας λειτουργούν οι παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί:

• 1ος Παιδικός Σταθμός Ι.Καραβίτη 38 Φλώρινα
Υπεύθυνη Τραϊκοπούλου Αλίκη –τηλ.2385022522
• 2ος Παιδικός Σταθμός Τέρμα Μοναστηρίου Φλώρινα
Υπεύθυνη: Κατσινέλη Ελένη – τηλ. 2385022711
• 3ος Παιδικός Σταθμός Κοντοπούλου 56 Φλώρινα
Υπεύθυνη: Μπόικου Ελένη – τηλ. 2385028632
• Παιδικός Σταθμός Αρμενοχωρίου
Υπεύθυνη: Μουρατίδου Ελισάβετ – τηλ. 2385036263
• Παιδικός Σταθμός Σκοπιάς
Υπεύθυνη: Μακρή Σπυριδούλα – τηλ. 2385022803
• Παιδικός Σταθμός Μελίτης
Υπεύθυνη: Παπά Φωτεινή – τηλ. 2385037205
• Παιδικός Σταθμός Ιτιάς
Υπεύθυνη: Δημητριάδου Μαρία – τηλ. 2385041896
• Παιδικός Σταθμός Παπαγιάννη
Υπεύθυνη: Νεοκάζη Γιαννούλα – τηλ. 2385041224
• Παιδικός Σταθμός Περάσματος
Υπεύθυνη: Σιδηροπούλου Όλγα – τηλ. 2385030389
• Παιδικός Σταθμός Αμμοχωρίου
Υπεύθυνη: Ιωαννίδου Ξανθίππη – τηλ. 2385036266
• Παιδικός Σταθμός Κ. Κλεινών
Υπεύθυνη: Διδύμου Άρτεμις – τηλ. 2385092276
• Παιδικός Σταθμός Σιταριάς
Υπεύθυνη: Μουρατίδου Μαρίνα – τηλ. 2385084017
• Παιδικός Σταθμός Καλλινίκης
Υπεύθυνη: Χατζόγλου Γεωργία – τηλ. 2385092461
• Παιδικός Σταθμός Νεοχωρακίου
Υπεύθυνη: Τσαχειρίδου Αγγελική – τηλ. 2385037282

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Από τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζονται τα ακόλουθα:

 • Στους Παιδικούς Σταθμούς, γράφονται νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη ή πρόκειται να συμπληρώσουν τα 2,5 έτη ως τις 31/12/2015 και αυτοεξυπηρετούνται.
 • Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. που στεγάζονται στο Σ.Σ. Ιωαννίδη (πρώην Δημοτικό Σχολείο), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2385026474 (εσωτερικό 4) από 18 Μαΐου έως 29 Μαΐου 2015 από 09:00 έως 13:00
 • Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών και θα εγκριθούν τελικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. .
 • Οι αιτήσεις επανεγγραφής υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς που είναι εγγεγραμμένα τα νήπια από 18 Μαΐου έως 29 Μαΐου 2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση του γονέα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φλώρινας.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
 3. Βεβαίωση εργοδότη ότι οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
 4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
 5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Φωτοτυπία της Κάρτας Ανεργίας της μητέρας.
 8. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 9. Για τις εγγραφές παιδιών στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», θα ειδοποιηθούν οι γονείς να καταθέσουν πρόσθετα δικαιολογητικά όταν βγει η προκήρυξη από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.(Α.Ε).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα