18.02.2014 – Συνεδρίασε τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

18022014 3

Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα συνεδρίασε τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με δέκα οχτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1 «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007», με εισηγητή τον κ. Δήμο Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
2 «Παράταση χρόνου υλοτομίας του δασικού τμήματος 2 του δημοτικού δάσους Τ.Κ. Κρατερού, κατόπιν αιτήσεως του Δασικού Συνεταιρισμού Κρατερού», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

3 «Έγκριση της υπ. αριθμ. 19/2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την επανέγκριση Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας .
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
4 «Σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας άνω των 2.934,70 € του άρθρου 67 παρ. 1 Π.Δ. 28/80 & άρθρου 70 παρ. 1 Π.Δ. 28/80, για το έτος 2014», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Ως τακτικό μέλος ορίστηκε ο κ. Μαβίδης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δήμου Φλώρινας, με αναπληρωτή του τον κ. Ζαέκη Αντώνιο, Δημοτικό σύμβουλο Φλώρινας.

18022014 1

5 «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη με τίτλο: “Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Φλώρινας”», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Στην Επιτροπή Παρακολούθησης ορίστηκαν οι πρώην Αντιδήμαρχοι Φλώρινας ως τακτικό μέλος ο κ. Αριστείδου Άρης με αναπληρωτή του τον κ. Αλεξιάδη Νικόλαο.
6 «Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2014 για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και την προμήθεια λιπαντικών με πρόχειρο διαγωνισμό, λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7 «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
8 «Έγκριση της υπ΄ αριθ. 38/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στην αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9 «Εκμίσθωση αγρών Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση Λεωφόρου Μοναστηρίου», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

11 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στην τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων στην πόλη της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
12 «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στο να τοποθετηθούν κολωνάκια στην οδό Ολυμπιάδος του Δήμου Φλώρινας», με
με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
13 «Έγκριση της υπ’αριθμ. 16/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στην χορήγηση άδειας καταλληλότητας χώρου για την τοποθέτηση περιπτέρου», με
με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
14 «Παραχώρηση οικοπέδου στο Δήμο Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
15 «Συνδιοργάνωση ημερίδας από τον Δήμο Φλώρινας και την Ε.Π.Σ. Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
16 «Σχετικά με την ψήφιση δαπανών εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας έτους 2014», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
17 «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το τακτικό μέλος κ. Παπακωνσταντίνου Ουρανία και το αναπληρωματικό κ. Τουτσίδης Παναγιώτης λόγω συνταξιοδότησής τους αναπληρώνονται αντίστοιχα από τους κ. Δάφο Δημήτριο, Δ/ντή Γυμνασίου Αμμοχωρίου και κ. Βαρδιάμπαση Αθάνασιο Δ/ντη ΙΕΚ.
18 «Αποδοχή ποσού 2.000,00 € από την εταιρεία «HELLENIC DUTY FREE SHOPS» για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης του Δημοτικού Σχολείου Άνω Καλλινίκης και απόδοσή τους στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα αυτό ψηφίστηκε ομόφωνα.

18022014 2

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα