26.06.2015 – Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα με τους δικαιούχους ανά κατηγορία παροχής για τη λήψη μέτρων και την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης και της Ακραίας Φτώχειας

Clipboard

Τα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας σας ενημερώνουν σχετικά με την έκδοση των Αποτελεσμάτων Επεξεργασίας, καθώς και εκτύπωση Αιτήματος Επανεξέτασης (Ένστασης), αλλά και την καταχώρηση συμπληρωματικών στοιχείων για ωφελούμενους επιδόματος ενοικίου (στοιχεία εκμισθωτή) του προγράμματος για τη λήψη μέτρων και την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης και της Ακραίας Φτώχειας

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αιτήσεις του προγράμματος του ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης του ελέγχου των υποβληθεισών αιτήσεων, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα με τους δικαιούχους ανά κατηγορία παροχής, καθώς και οι απορριφθείσες αιτήσεις.
Οι παροχές αφορούσαν:α. Δωρεάν επανασύνδεση κομμένης ηλεκτρικής παροχής στην κύρια κατοικία και παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύματος.
β. Επίδομα ενοικίου.
γ. Επιδότηση σίτισης: δίνεται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την προμήθεια τροφίμων από καταστήματα.
Για το σκοπό αυτό στην ηλεκτρονική εφαρμογή (http://www.ypakp.gr& https://www.anthropocrisis.gr)που υποβλήθηκαν οι αιτήσεις έχουν προστεθεί οι δυνατότητες: Αναζήτησης και Εκτύπωσης Αποτελεσμάτων, Υποβολής αιτήματος Επανεξέτασης (Ένσταση) και Καταχώρησης συμπληρωματικών στοιχείων (για τους ωφελούμενους επιδόματος ενοικίου / στοιχεία εκμισθωτή).
Τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά την αναζήτηση αιτούντα είναι : η αίτηση που έχει υποβληθεί, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και ΑΦΜ εκμισθωτή (εφόσον έχει εγκριθεί η παροχή επιδόματος ενοικίου).
Τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά την αναζήτηση μισθωτή είναι : ΑΦΜ μισθωτή, ΑΦΜ εκμισθωτή, Αριθμός μισθωτηρίου και IBAN εκμισθωτή.
Για τις περιπτώσεις των απορριφθεισών αιτήσεων προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Επανεξέτασης(ένστασης) επί του συγκεκριμένου λόγου απόρριψης που αναφέρεται στα αποτελέσματα, η οποία υποβάλλεται στα ΚΕΠ έως 3-7-2015. Ο αιτών, στην αίτηση επανεξέτασης που εκτυπώνεται από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ, οφείλει και πρέπει να προσκομίσει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την πραγματική του κατάσταση και αποδεικνύει ότι δικαιούται την παροχή.
Αίτημα επανεξέτασης δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί για τις περιπτώσεις που η παροχή δεν εγκρίθηκε λόγω εφαρμογής κριτηρίων προτεραιότητας, σύμφωνα με την αριθμ. ΟΙΚ.494/7-4-2015, (ΦΕΚΒ 577/09-04-2015) ΚΥΑ περί εξειδίκευσης των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών υλοποίησης των παροχών των άρθρων 1-3 του Νόμου για την ανθρωπιστική κρίση, Άρθρο 7 παρ. 3.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των Αποτελεσμάτων, καθώς και εκτύπωση Αιτήματος Επανεξέτασης (Ένστασης), αλλά και την καταχώρηση συμπληρωματικών στοιχείων για ωφελούμενους επιδόματος ενοικίου (στοιχεία εκμισθωτή) του προγράμματος για τη λήψη μέτρων και την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης και της Ακραίας Φτώχειας, ηλεκτρονικά, σε εφαρμογή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (http://www.ypakp.gr&https://www.anthropocrisis.gr). Η πρόσβαση γίνεται με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης και της Ακραίας Φτώχειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου μας.
Υπενθυμίζουμε ότι το Ωράριο Λειτουργίας των ΚΕΠ της πόλης μας είναι : ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 20:00 και ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 14:00, ενώ των αποκεντρωμένων ΚΕΠ του Δήμου ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 – 15:30.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα