Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο με δεκαεφτά θέματα στην ημερήσια διάταξη

Υπό την προεδρία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο με δεκαεφτά θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 84/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τα Απολογιστικά στοιχεία Γ΄ Τριμήνου 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 85/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Ζ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Τα θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης ψήφισε κατά.

3. «Καταβολή ΣΤ΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 200.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2015», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4. «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας, της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5. «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Επιστροφή λόγω Αυτόματης Ανάκλησης της χρηματοδότησης», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων του λογαριασμού «ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ» από τον λογαριασμό «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ» και ειδικότερα της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ)», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 339/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από διόρθωση εισφοράς σε χρήμα στους α) Κατίνη Αθανάσιο του Παντελή και β) κληρονόμους Κατίνη Σωτήριου του Παντελή ήτοι: 1) Κατίνης Γεώργιος του Σωτηρίου 2) Κατίνης Ιωάννης του Σωτηρίου και 3) Κατίνης Δημήτριος του Σωτηρίου», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Παραλαβή και έγκριση μελέτης: ¨Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής μετά τευχών δημοπράτησης “Πρότυπου έργου εξοικονόμησης ενέργειας του δημοτικού φωτισμού της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου της πόλης της Φλώρινας με αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων με τεχνολογίας φωτοδιόδων (LED) και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ασύρματης διαχείρισης”¨», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης τμήμα – Κ¨ προϋπολογισμού μελέτης 3.617.647,06 €», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 358/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με την αριθ. 106349 κ1-1445/22-10-2015 Υπουργική Απόφαση», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
12. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Κώτη Αφροδίτη του Κων/νου)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
13. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Μαυρίδης Ιωάννης του Κων/νου)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

14. «Παραχώρηση χρήσης του παλαιού κτιρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Άνω Καλλινίκης στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Άνω Καλλινίκης, για ένα έτος», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντωνίου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα, καθώς ο κ. Τορλαχίδης δήλωσε «παρών».
15. «Επιχορήγηση του Κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
16. «Συλλογή και αποθήκευση κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
17. «Έγκριση δαπανών διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα