Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής

Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΠέτρουΣερίδηκαι παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, Γιάννη Βοσκόπουλου πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:

  • «Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο Δήμαρχο Ελευσίνας».

Αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής η οποία θα προβεί στη σύνταξη ψηφίσματος.

  • «Ανάκληση της υπ. Αρ. 202/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας απόφασης, σχετικά με την τροποποίηση του οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Φλώρινας για τη σύσταση νέων θέσεων στις ανταποδοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  • «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης της 77ης Πανελλήνιας Ορειβατικής Συνάντησης, στις 15 & 16 Ιουλίου 2017», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  • «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, ΑντιδήμαρχοΦλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

  • «Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Ρόζας, Τσιώκας, Μαυρουδής και Κασκαμανίδης.

  • «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: “Επέκταση νέων κοιμητηρίων περιοχής Πρώτης Δήμου Φλώρινας”», με εισηγητή τον κ. Σωτήριο Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  • «Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού έτους 2017 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  • «Πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την Πράξη ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας¨ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002590 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία 2014-2020¨», με εισηγητής τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  • «Σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα PLANHEAT (project ID: 723757, χρηματοδοτούμενο από HORIZON-3.3.1 Reducingenergyconsumptionandcarbonfoorpintbysmartandsustainableuse)», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα