Δ.Τ. – Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών και διατροφικών – χαρτικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς του Δήμου Φλώρινας για την Τετάρτη 16-12-2020

logo-dimos100x100

Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών και διατροφικών – χαρτικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς του Δήμου Φλώρινας για την Τετάρτη 16-12-2020

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 – ΦΕΚ 5486/Β/12-12-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 5486/Β/12-12-2020)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 16/12/2020.
2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης . για την Τετάρτη 16/12/2020.
3. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
4. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
• Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
• Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
• Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
• Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
• Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
• Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
• Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
• Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

Οι καταναλωτές οφείλουν:
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

Λ. ΜΟΔΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α10

16/12/2020

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

 

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

 

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

 

 

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

 

9

ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)

 

 

 

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Δ45

16/12/2020

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

 

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

Α31

16/12/2020

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

Α45

16/12/2020

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Δ44

16/12/2020

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

 

 

 

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

 

 

 

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

 

 

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α33

16/12/2020

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

Δ21

16/12/2020

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

 

 

 

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

 

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

 

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Δ52

16/12/2020

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

28

ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)

 

 

 

29

ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

 

 

 

30

ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ)

 

Α22

16/12/2020

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

 

 

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Δ6

16/12/2020

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Δ9

16/12/2020

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

 

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

 

 

 

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

41

ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)

 

Δ29

16/12/2020

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Γ14

16/12/2020

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Υ.Δ

 

 

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Α29

16/12/2020

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Δ19

16/12/2020

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Δ53

16/12/2020

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α25

16/12/2020

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δ1

16/12/2020

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Υ.Δ.

 

 

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Δ56

16/12/2020

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

 

Δ16

16/12/2020

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 

 

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

 

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

 

 

 

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

Α42

16/12/2020

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υ.Δ

 

 

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Γ21

16/12/2020

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Υ.Δ

 

 

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

 

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Α38

16/12/2020

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Γ17

16/12/2020

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

Δ11

16/12/2020

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Δ36

16/12/2020

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Υ.Δ

 

 

68

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

69

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Α35

16/12/2020

70

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

Α16

16/12/2020

71

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

 

Α27

16/12/2020

72

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

73

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

B2

16/12/2020

74

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Υ.Δ.

Γ18

16/12/2020

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Β6

16/12/2020

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Β5

16/12/2020

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Α41

16/12/2020

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Α37

16/12/2020

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Β13

16/12/2020

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

Β4

16/12/2020

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Β26

16/12/2020

9

ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)

 

Β14

16/12/2020

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Β25

16/12/2020

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

 

Β17

16/12/2020

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Β33

16/12/2020

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

 

 

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

 

 

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

 

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

 

Α43

16/12/2020

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

 

Β16

16/12/2020

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Β21

16/12/2020

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Α25

16/12/2020

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

 

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

 

Α31

16/12/2020

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Β2

16/12/2020

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Β18

16/12/2020

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α40

16/12/2020

28

ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)

 

Α36

16/12/2020

29

ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

 

Β31

16/12/2020

30

ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ)

 

 

 

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

Α42

16/12/2020

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Β7

16/12/2020

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Β28

16/12/2020

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Α30

16/12/2020

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Β23

16/12/2020

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

 

Α44

16/12/2020

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

 

Β9

16/12/2020

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Β12

16/12/2020

41

ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)

 

 

16/12/2020

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Υ.Δ

Β32

16/12/2020

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Α38

16/12/2020

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

 

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ

Υ.Δ.

A24

16/12/2020

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Α27

16/12/2020

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

 

 

 

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

A33

16/12/2020

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Β20

16/12/2020

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Υ.Δ.

A45

16/12/2020

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

 

Β3

16/12/2020

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

 

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υ.Δ

Β24

16/12/2020

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Υ.Δ

B1

16/12/2020

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

Β8

16/12/2020

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

 

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Υ.Δ

Β29

16/12/2020

68

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Α34

16/12/2020

69

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

70

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

 

 

71

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

 

 

 

72

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Β11

16/12/2020

73

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

 

 

74

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Υ.Δ.

 

Λ. ΜΟΔΗ
ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ – ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔ

 

 

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Ε34

16/12/2020

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

 

Α46

16/12/2020

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

 

7

STOJANOVSKA FANCHE

 

Ε40

16/12/2020

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

 

Ε26

16/12/2020

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Ε37

16/12/2020

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Ε23

16/12/2020

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Y.Δ.

 

 

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α41

16/12/2020

15

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

 

16

ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Ε31

16/12/2020

17

ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 

Γ10

16/12/2020

18

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

19

ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Ε29

16/12/2020

20

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

21

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

22

ΚΑΛΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ

 

 

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔ

Α29

16/12/2020

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

 

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

 

 

 

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Β22

16/12/2020

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Β30

16/12/2020

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Α35

16/12/2020

7

STOJANOVSKA FANCHE

 

 

 

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

 

 

 

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Α32

16/12/2020

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Α39

16/12/2020

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Β19

16/12/2020

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

15

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΔ

Α46

16/12/2020

16

ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

17

ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

 

18

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Β10

16/12/2020

19

ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

20

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Β15

16/12/2020

21

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Α28

16/12/2020

22

ΚΑΛΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ

 

Β27

16/12/2020

Φλώρινα 14-12-2020

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα