Δ.Τ. – Ενημέρωση από τον Δήμο Φλώρινας για τις προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

logo-dimos100x100

Ενημέρωση από τον Δήμο Φλώρινας για τις προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Από το Δήμο Φλώρινας ανακοινώνονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ΚΥΑ 32009/23-05-2020 (ΦΕΚ 1988 Τεύχος Β΄) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος:

  • O μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών ορίζεται ως ο αριθμός που προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2 τ. μ. συνολικής επιτρεπόμενης ωφέλιμης επιφάνειας λειτουργίας. (ΣΩΕΕΛ)
  • Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών δε δύναται να υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο μέγιστο αριθμό πελατών που επιτρέπεται από την αρχική άδεια λειτουργίας του καταστήματος. (ΣΩΕΕΛ= ΥΕ+ΗΕ)

Η Υπαίθρια επιφάνεια (ΥΕ) είναι το εμβαδό της επιφάνειας εκτός του φυσικού καταστήματος όπου η επιχείρηση δύναται να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα
Η εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια (ΗΥ) είναι το εμβαδό εντός του καταστήματος όπου δύναται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα.

  • Η δυνατότητα της χρήσης εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας (ΗΕ) προκύπτει όταν υφίσταται πλευρά ή πλευρές του χώρου πλάτους(Π) και ύψους(Υ) σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο που δύναται να αφαιρεθούν.
  • Οι κοινόχρηστοι χώροι εντός εμπορικού κέντρου εξομοιώνονται, για τους σκοπούς του παρόντος, με ανοικτούς υπαίθριους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων των γειτνιαζόντων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Προϋποθέσεις ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε (ΗΕ):
1. To επιτρεπόμενο βάθος (B) που ορίζει την διάσταση κάθετη προς την πλευρά (Π) και ορίζεται ως εξής:
Α) Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος ≥ 2 μέτρων τότε το βάθος (Β) ορίζεται ως (Β) 1,6 Χ (Π). Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο (Π)Χ(Β).(Παράρτημα 1)
Β) Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος ≥ 1 μέτρου τότε το βάθος (Β) ορίζεται ως (Β) 0,8 Χ (Π). Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο (Π)Χ(Β).(Παράρτημα 2)
Γ) Οι ανωτέρω διατάξεις α και β δύναται να λειτουργούν συνδυαστικά σε χώρους με ανοίγματα σε δύο και περισσότερες πλευρές (Παράρτημα 3)
Δ) Τα υποστυλώματα ή οι διακοσμητικές στήλες έως πλάτος 0,5 μέτρου που διακόπτουν την συνέχεια της πλευράς(Π) δε λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας της πλευράς.
 Στην περίπτωση που δύναται να ανοίξει η οροφή του καταστήματος (κινητό προστέγασμα), επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθ’ όλη την επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου.
 Επιτρέπεται απόκλιση έως 8% σε κάθε διάσταση.
Ειδικές διατάξεις ως προς την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων:

  • Ορίζονται τα έξι (6) άτομα ως ο μέγιστος αριθμός καθήμενων ατόμων σε ένα τραπέζι.
  • Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα.
  • Καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων ως εξής:

Α) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,70 μέτρου ( Παράρτημα 4)
Β) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,10 μέτρου ( Παράρτημα 5)
Γ) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε καθένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,70 μέτρου ( Παράρτημα 6)

Στα ανωτέρω καταστήματα των οποίων επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ορίζονται ως υποχρεωτικά μέτρα προστασίας και προστατευτικού εξοπλισμού τα αναφερόμενα σύμφωνα με το Παράρτημα 7 της
ΚΥΑ 32009/23-05-2020 (ΦΕΚ 1988 Τεύχος Β΄) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Παρακαλούνται οι επιχειρηματίες. Οι αγορανομικοί και υγειονομικοί υπεύθυνοι, καθώς και οι καταναλωτές των ανωτέρω επιχειρήσεων στην εφαρμογή των ανωτέρω προς αποφυγή των κυρώσεων του άρθρου 2 «Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων – Κυρώσεις» της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα