Δ.Τ. – Οδηγίες του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας προς ωφελούμενες/ους της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»

logo-dimos100x100

Οδηγίες του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας προς ωφελούμενες/ους της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»

Από το ΝΠΔΔ/ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας γίνονται γνωστές οι παρακάτω οδηγίες προς ωφελούμενες/ους της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2020 – 2021, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), μετά και την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.
Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει:

  1. Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί, από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET)
  2. Να απευθυνθούν, μέχρι και τις 2-9-2020, στο ΝΠΔΔ-ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους ή του ατόμου που έχουν την επιμέλεια ή τη συμπαράσταση, δίνοντας την «αξία τοποθέτησης» (voucher)

Σε περίπτωση επιθυμίας για ενεργοποίηση της «αξίας τοποθέτησης» μετά τις 2•9•2020, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί την 1η εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα, εκτός των μηνών Ιουνίου & Ιουλίου 2021.
3. Να συνάψουν /υπογράψουν τυποποιημένη σύμβαση. Η σύμβαση υπογράφεται σε δυο (2) αντίτυπα, ένα (1) για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα (1) για το φορέα.
4. Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην εφαρμογή, προκειμένου αυτή να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα/ Δομή για λογαριασμό της/του ωφελούμενης/ου.
5. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, την 1η ημέρα παροχής των υπηρεσιών, το Ερωτηματολόγιο Εισόδου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. («Ειδική εφαρμογή για τα απογραφικά δελτία Εισόδου-Εξόδου»), με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικοί taxisnet). Επισημαίνεται ότι:
α) η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και η σύμβαση μεταξύ του Φορέα/Δομής και της/του ωφελούμενης/νου ενεργή, μόνο με τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Εισόδου
β) Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
γ) δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν vouchers ή να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2021.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα