Συγκρότηση επιτροπής για την προετοιμασία του Δήμου Φλώρινας και των Υπηρεσιών του σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Κορωνοϊού

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Φλώρινα 16/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 5092

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής για την προετοιμασία του Δήμου Φλώρινας και των Υπηρεσιών του σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Κορωνοϊού»

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 313/2020

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 περί των αρμοδιοτήτων Δημάρχου
  2. Την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
  3. Την αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β’) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».
  4. Την από 25-2-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α’42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κωρονοϊού»
  5. Την αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) απόφαση Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας».

Αποφασίζουμε

Την συγκρότηση Επιτροπής για την προετοιμασία του Δήμου Φλώρινας και των Υπηρεσιών του σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Κορωνοϊού.
Την Επιτροπή αποτελούν:

  • Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας
  • Κιοσές Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας
  • Μουμουλίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Φλώρινας
  • Αντωνιάδης Γεώργιος, Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Φλώρινας
  • Παπούλκας Χρήστος, Διοικητής Γ.Ν. Φλώρινας

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει έκτακτα και θα έχει την ευθύνη για την προετοιμασία του Δήμου Φλώρινας και των Υπηρεσιών του σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Κορωνοϊού σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Παράλληλα, ορίζονται οι Διευθυντές του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Φλώρινας ως πρόσωπα αναφοράς και υλοποίησης των αποφάσεων της Επιτροπής. Οι Διευθυντές θα αναθέτουν σχετικά καθήκοντα στους Προϊσταμένους και αντίστοιχα οι τελευταίοι στους υπαλλήλους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα