Δ.Τ. – Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών – διατροφικών – χαρτικών -βιομηχανικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς του δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 03-02-2021

logo-dimos100x100

Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών – διατροφικών – χαρτικών -βιομηχανικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς του δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 03-02-2021

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
9. Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 6877 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ 341/29-01-2021 τ’ B’)
10. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
11. Την από 18/01/2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των παραγωγών και πωλητών διατροφικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς Στρ. Τάγαρη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα-Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 03/02/2021.
2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στηνπαράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 03/02/2021.
3.Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς.
4.Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .
5.Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας
Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
• Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
• Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
• Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
• Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
• Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
• Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
• Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
• Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .
Οι καταναλωτές οφείλουν:
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Α46

3/2/2021

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α31

3/2/2021

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δ1

3/2/2021

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Γ11

3/2/2021

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α29

3/2/2021

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Γ14

3/2/2021

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γ18

3/2/2021

9

ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Δ45

3/2/2021

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δ52

3/2/2021

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

Δ36

3/2/2021

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ37

3/2/2021

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

  

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

  

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

  

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

Γ21

3/2/2021

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

Β2

3/2/2021

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Α35

3/2/2021

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

E26

3/2/2021

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

  

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

Δ56

3/2/2021

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

Δ19

3/2/2021

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δ21

3/2/2021

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δ44

3/2/2021

28

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

B30

3/2/2021

29

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α16

3/2/2021

30

ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

  

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Α45

3/2/2021

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α42

3/2/2021

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ29

3/2/2021

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δ6

3/2/2021

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Β34

3/2/2021

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

Α10

3/2/2021

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

Δ9

3/2/2021

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γ10

3/2/2021

41

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γ17

3/2/2021

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

  

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ

Β1

3/2/2021

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δ11

3/2/2021

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

  

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δ16

3/2/2021

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Α38

3/2/2021

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Α27

3/2/2021

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

A40

3/2/2021

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

  

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Δ53

3/2/2021

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

  

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

  

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

  

68

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ28

3/2/2021

69

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

70

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

  

71

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

  

72

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

  

73

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

  

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

A34

3/2/2021

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

  

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

  

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

  

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  

9

ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

  

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

A36

3/2/2021

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

  

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

A25

3/2/2021

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

A38

3/2/2021

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

A29

3/2/2021

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

  

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

  

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

A31

3/2/2021

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

A13

3/2/2021

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

  

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

  

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

A4

3/2/2021

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  

28

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

  

29

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  

30

ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

A43

3/2/2021

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

A46

3/2/2021

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

A45

3/2/2021

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

  

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

  

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

  

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

  

41

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

A42

3/2/2021

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

A15

3/2/2021

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

A14

3/2/2021

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

A44

3/2/2021

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

A37

3/2/2021

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

A8

3/2/2021

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

A17

3/2/2021

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A32

3/2/2021

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ

  

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

A33

3/2/2021

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

A11

3/2/2021

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

  

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

  

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

A40

3/2/2021

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

A21

3/2/2021

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

A6

3/2/2021

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

A12

3/2/2021

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

  

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

A30

3/2/2021

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

A35

3/2/2021

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

A18

3/2/2021

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

A20

3/2/2021

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

A23

3/2/2021

68

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  

69

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

A41

3/2/2021

70

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

A26

3/2/2021

71

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

A39

3/2/2021

72

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

A24

3/2/2021

73

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

A27

3/2/2021

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔ

  

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

   

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

   

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Ε23

3/2/2021

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α25

3/2/2021

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Ε29

3/2/2021

7

STOJANOVSKA FANCHE

   

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

   

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

   

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

   

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Α19

3/2/2021

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Ε37

3/2/2021

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Ε31

3/2/2021

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

A33

3/2/2021

15

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΔ

  

16

ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   

17

ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

   

18

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Ε40

3/2/2021

19

ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

B322

3/2/2021

20

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Α22

3/2/2021

21

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Ε34

3/2/2021

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

A7

3/2/2021

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

A19

3/2/2021

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

A22

3/2/2021

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

  

7

STOJANOVSKA FANCHE

A10

3/2/2021

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

A16

3/2/2021

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

A28

3/2/2021

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

A9

3/2/2021

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  

15

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α5

3/2/2021

16

ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  

17

ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

  

18

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  

19

ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  

20

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  

21

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα