Δ.Τ. – Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων στον Δήμο Φλώρινας

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


Φλώρινα, 07-01-2021

Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων στον Δήμο Φλώρινας

Με απόφασή του ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γιαννάκης όρισε για τον Δήμο Φλώρινας τους παρακάτω πέντε (5) Αντιδημάρχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με θητεία από την 7η Ιανουαρίου 2021 έως και την 7η Ιανουαρίου 2022.
Δούμτσης Νικόλαος του Αθανασίου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1) Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών εκτός των αρμοδιοτήτων οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με την με αριθμ. 527/2020 απόφαση Δημάρχου Φλώρινας.
2) Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής.
3) Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
4) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
5) Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Νώτα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου.
Χατζητιμοθέου Βασίλειος του Κωνσταντίνου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1) Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίες Δόμησης.
2) Τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
3) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
4) Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γρηγοριάδη Νικόλαο του Δημητρίου.
Νώτας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1) Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.
2) Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας καθώς και της αρμοδιότητες της παρ. γ του άρθρου 14 ( Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού
3) Τις κατά τόπου αρμοδιότητες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φλώρινας
4) Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
5) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
6) Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δούμτση Νικόλαο του Αθανασίου.
Αντωνιάδης Λάζαρος του Βασιλείου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1) Τη λειτουργία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
2) Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων καθώς και τις αρμοδιότητες της παρ. γ του άρθρου 13 (Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος, Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων και Αρμοδιότητες Σφαγείων) της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
3) Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
4) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
5) Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χατζητιμοθέου Βασίλειο του Κωνσταντίνου
Γρηγοριάδης Νικόλαος του Δημητρίου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:
1) Του Τομέα φυτικής παραγωγής.
2) Των εδαφίων 1 έως 6 και 8 έως 14 του Τομέα ζωικής Παραγωγής.
3) Του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
4) Των εδαφίων 1 έως 4 , 6 και 10 της Συντήρησης Πρασίνου
5) Του Τμήματος Αλιείας.
6) Του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
7) Τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
8) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής διοικητικών εγγράφων .
9) Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αντωνιάδη Λάζαρο του Βασιλείου.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζητιμοθέου Βασίλειος του Κωνσταντίνου.

Άμισθοι αντιδήμαρχοι
Με απόφασή του ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης όρισε τους παρακάτω δύο (2) άμισθους Αντιδημάρχους, με θητεία διάρκειας ενός έτους.
Θεοφανίδης Δημήτριος του Αθανασίου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1) Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
2) Της παρ. α΄ ( Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου) εδάφιο 5, 7 & 9 του άρθρου 11 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας περί αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
3) Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσακμάκη Παναγιώτη του Χρήστου
Τσακμάκης Παναγιώτης του Χρήστου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1) Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων καθώς και τις αρμοδιότητες της παρ. 5 του άρθρου 14 (αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού .
2) Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
3) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
4) Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Θεοφανίδη Δημήτριο του Αθανασίου.

Εντεταλμένοι σύμβουλοι
Με απόφασή του ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου:
• Στον κ. Ηλία Μούλελη του Βασιλείου αναθέτει τις αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. γ (αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας ΦΕΚ 3140/Β/27-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Στον κ. Μουρατίδη Νικόλαο του Γεωργίου αναθέτει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λ.π.) όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 11 παρ. α΄ ( αρμοδιότητες στον τομέα της ζωικής παραγωγής) εδαφ. 7. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας ΦΕΚ 3140/Β/27-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα