Δ.Τ. – Ορισμός Αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων στον Δήμο Φλώρινας (pics)

Ορισμός Αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων στον Δήμο Φλώρινας

Με απόφασή του ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γιαννάκης όρισε για τον Δήμο Φλώρινας τους παρακάτω επτά (7) Αντιδημάρχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με θητεία από την 12η Ιανουαρίου 2022 έως και την 12η Ιανουαρίου 2023.

1. Παναγιώτης Νώτας του Κωνσταντίνου (ως άμισθος Αντιδήμαρχος) στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
• Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών εκτός των αρμοδιοτήτων οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με την με αριθ. 527/2020 απόφαση Δημάρχου Φλώρινας.
• Η υπογραφή των αποφάσεων ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
• Η υπογραφή των πρωτογενών αιτημάτων καθώς και των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Η υπογραφή των πάσης φύσεως διαβιβαστικών εγγράφων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
• Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
• Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής .
• Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Σοφία Φουδούλη – Τζώτζη του Γεωργίου.

12012022 04

2. Βασίλειος Χατζητιμοθέου του Κωνσταντίνου (ως έμμισθος Αντιδήμαρχος), στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
• Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.
• Η διαχείριση προγραμμάτων για την ανάδειξη των ακινήτων πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
• Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
• Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo. Νικόλαο Γρηγοριάδη του Δημητρίου.

12012022 01

3. Βασίλειος Νίκλης του Γεωργίου (ως έμμισθος Αντιδήμαρχος), στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
• Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π., της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής & της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo. Κωνσταντίνο Σακουλέβα του Ζήση.

12012022 05

4. Νικόλαος Γρηγοριάδης του Δημητρίου (ως άμισθος Αντιδήμαρχος), στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ως εξής :
• Του Τομέα φυτικής παραγωγής.
• Των εδαφίων 1 έως 6 και 8 έως 14 του Τομέα ζωϊκής Παραγωγής.
• Του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
• Των εδαφίων 1 έως 4 , 6 και 10 της Συντήρησης Πρασίνου.
• Του Τμήματος Αλιείας.
• Του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
• Η υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων κοινόχρηστων χώρων.
• Η τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
• Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής διοικητικών εγγράφων.
• Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο. Νικόλαο Μουρατίδη του Γεωργίου.

12012022 07

5. Νικόλαος Μουρατίδης του Γεωργίου, (ως έμμισθος Αντιδήμαρχος), στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:
• Του Τμήματος Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
• Του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας των εδαφίων 1 έως 6, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
• Του τομέα ζωικής παραγωγής, της παρ. 7 του άρθρου 11 της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
• Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
• Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
• Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo. Βασίλειο Νίκλη του Γεωργίου.

12012022 06

6. Σοφία Φουδούλη – Τζώτζη του Γεωργίου, (ως έμμισθη Αντιδήμαρχος), στην οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
• Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού πλην των αρμοδιοτήτων σε θέματα Τουρισμού.
• Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
• Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
• Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo. Παναγιώτη Νώτα του Κωνσταντίνου.

12012022 02

7. Κωνσταντίνος Σακουλέβας του Ζήση, (ως έμμισθος Αντιδήμαρχος), στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:
• Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Οι κατά τόπου αρμοδιότητες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φλώρινας.
• Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
• Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
• Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo. Βασίλειο Χατζητιμοθέου του Κωνσταντίνου.

12012022 03

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Νώτας του Κωνσταντίνου.

Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων
Ο Δήμαρχος Φλώρινας, με απόφασή του, αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:
Στον Ηλία Μούλελη του Βασιλείου, αναθέτει τις αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας ΦΕΚ 3140/Β/27-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στον Δημήτριο Θεοφανίδη του Αθανασίου, αναθέτει τις αρμοδιότητες του τμήματος διαχείρισης οχημάτων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας ΦΕΚ 3140/Β/27-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στον Παναγιώτη Τσακμάκη του Χρήστου, αναθέτει τις αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 14, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας ΦΕΚ 3140/Β/27-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στον Λάζαρο Αντωνιάδη του Βασιλείου, αναθέτει τις αρμοδιότητες ως εξής:
• Εποπτεία-Διαχείριση ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
• Την επικουρία του Αντιδημάρχου κου Νικόλαου Μουρατίδη του Γεωργίου σε θέματα κοιμητηρίων.
• Την επικουρία του Αντιδημάρχου κου Κωνσταντίνου Σακουλέβα του Ζήση σε θέματα παιδικών χαρών.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα