11.12.2013 – Συνεδρίασε την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

11122013 8

Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με τριάντα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 

 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 • «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 82/2013 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στη δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού 2013», με εισηγήτρια την κ. Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
 • «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 79/2013 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού 2014», με εισηγήτρια την κ. Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
 • «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 83/2013 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την πράξη ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨», με εισηγήτρια την κ. Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
 • «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 81/2013 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ¨Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012¨», με εισηγήτρια την κ. Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
 • «Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή υλοποίησης και παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
 • «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 100/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Ζ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
 • «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 101/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την απογραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
 • «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 102/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την μετατροπή του χρηματικού υπολοίπου με την επωνυμία ¨Εφάπαξ – Βοήθημα του Ν. 103/75¨ από τακτικό σε ειδικευμένο ταμειακό υπόλοιπο», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
 • «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 103/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε πρώην μόνιμη υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
 • «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 104/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε πρώην μόνιμη υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.Αποφασίστηκε η συζήτηση των παραπάνω θεμάτων σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • «Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Ορισμός δικηγόρου σχετικά με τα Ορυχεία της υπό εκκαθάρισης εταιρίας ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε., προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (σύνταξη αιτήσεων και κατάθεσή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες στην Αθήνα, στη Φλώρινα, στη Θεσσαλονίκη, συνεννόηση με τους αρμόδιος φορείς και παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων, παραλαβή των αποτελεσμάτων και νέα Γνωμοδότηση προς το Δήμο Φλώρινας για περαιτέρω δικαστικές και εξώδικες ενέργειές μας μετά τις απαντήσεις που θα λάβουμε επί των αιτήσεων που θα υποβληθούν) καθώς και καθορισμός της αμοιβής του», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 • «Ορισμός δικηγόρου σχετικά με τα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (σύνταξη αιτήσεων και κατάθεσή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες στην Αθήνα, στη Φλώρινα, στη Θεσσαλονίκη, συνεννόηση με τους αρμόδιος φορείς και παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων, παραλαβή των αποτελεσμάτων και νέα Γνωμοδότηση προς το Δήμο Φλώρινας για περαιτέρω δικαστικές και εξώδικες ενέργειές μας μετά τις απαντήσεις που θα λάβουμε επί των αιτήσεων που θα υποβληθούν) καθώς και καθορισμός της αμοιβής του», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε κατά.
 • «Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης καταστημάτων δημοτικής αγοράς με αριθμούς 50, 51, 52, 53, 54 και 56 από τον κ. Γεώργιο Καμονάχο του Κων/νου στο γιο του κ. Κων/νο Καμονάχο του Γεωργίου», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Διαγραφή ποσού 7.488,00 € από τους χρηματικούς καταλόγους για την περίοδο από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2016 που αφορά τον κ. Παύλο Παυλίδη του Πολυχρόνη, κάτοικο Ν. Καυκάσου, λόγω λύσης μίσθωσης του αγροτεμαχίου με αριθμό 785, έκτασης 19,60 στρ. στην Τ.Κ. Ν. Καυκάσου», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.Αποφασίστηκε η συζήτηση του παραπάνω θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • «Έγκριση μελετών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 • «Παραλαβή μελέτης με τίτλο ¨Σχέδιο χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)¨ Δήμου Μελίτης Β2 Φάση», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 • «Συμβάσεις Διαβαθμικής Συνεργασίας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 • «Εκμίσθωση έκτασης για εγκατάσταση κεραίας ΟΤΕ στο αγρ/μα Πολυπλατάνου Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 • «Έγκριση της παραλαβής του παραδοτέου της Φάσης Α΄ ¨Συλλογή στοιχείων, Μετρήσεις – Έρευνες¨ της μελέτης ¨Μελέτη Στάθμευσης Πόλης Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 • «Έγκριση της παραλαβής του παραδοτέου της Φάσης Α΄ ¨Συλλογή στοιχείων, Μετρήσεις – Έρευνες, Διαμόρφωση Κυκλοφοριακού Μοντέλου¨ της μελέτης ¨Αναθεώρηση Κυκλοφοριακής Μελέτης πόλης Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 • « Σχετικά με την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ¨Ανταλλακτικά, ελαστικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου¨», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 • « Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 • «Αποδοχή Αποδοχή ποσού 2.000,00 Ευρώ (καθαρό 1.997,00 Ευρώ) για την καταβολή μισθωμάτων του 10ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας από 01/01/2013 έως 30/04/2013 και αποδοχή ποσού 2.000,00 Ευρώ (καθαρό 1.997,00 Ευρώ) για την καταβολή μισθωμάτων του 10ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας από 01/05/2013 έως 31/08/2013 και απόδοσή τους στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 • «Επιχορήγηση Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας(φωτογραφική ομάδα ¨Ροές¨)», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 • «Επιχορήγηση Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας(τμήμα ζωγραφικής)», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 • «Επιχορήγηση ΦΣΦ ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 • «Επιχορήγηση Συλλόγου Ποντίων Μελίτης ¨Ο ΠΟΝΤΟΣ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 • «Επιχορήγηση Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων Ν. Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
 • «Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

11122013 7

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα