24.12.2013 – Συνεδρίασε τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας (FOTO)

24122013 2

Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με είκοσι δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
• «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 79/2013 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού 2014», με εισηγήτρια την κ. Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
• «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 81/2013 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ¨Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012¨», με εισηγήτρια την κ. Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

 

• «Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή υλοποίησης και παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
• «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 103/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε πρώην μόνιμη υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένη του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
• «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 104/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε πρώην μόνιμη υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
• «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 105/2013 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

24122013 3
• «Παράταση χρόνου υλοτομίας των δασοσυστάδων 3α, 3β, 5ζ, 7β και 7δ του δημοτικού δασοκτήματος Ακρίτα κατόπιν αιτήσεων των Δασικών Συνεταιρισμών Ακρίτα», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
• «Παράταση χρόνου υλοτομίας των δασοσυστάδων 1α και 2α του δημοτικού δασοκτήματος Αλώνων κατόπιν αιτήσεων των Δασικών Συνεταιρισμών Αλώνων», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
• «Παράταση χρόνου υλοτομίας της δασοσυστάδας 2δ του δημοτικού δασοκτήματος Πολυποτάμου κατόπιν αιτήσεως του Δασικού Συνεταιρισμού Πολυποτάμου», με εισηγητή το Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
• «Παράταση συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
• «Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
• «Σχετικά με την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής του Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
• «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2013», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
• «Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
• «Έγκριση μελετών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
• «Έγκριση προμελέτης του έργου ¨Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στα Δ.Δ. Κολχικής, Περάσματος και Αμμοχωρίου του Δ. Περάσματος¨ του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
• «Έγκριση προμελέτης του έργου ¨Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς Δήμου Περάσματος¨ του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
• «Έγκριση προμελέτης του έργου ¨Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Υδρούσας – Άνω Υδρούσας – Δροσοπηγής Δήμου Περάσματος¨ του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
• «Έγκριση προμελέτης του έργου ¨Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Φλαμπούρου Δήμου Περάσματος» του Δήμου Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
• «Σχετικά με παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης για χρήση», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
• «Επιχορήγηση Συλλόγου Ηπειρωτών Φλώρινας ¨Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
• «Σχετικά με παραχώρηση άδειας απουσίας σε Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αντώνιο Σίπκα, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

24122013 1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα