Δ.Τ. – Εγγραφή παιδιών στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών και των Κ.Δ.Α.Π. του Νομικού Προσώπου για το σχολικό έτος 2016-2017 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι (Γονείς ή Κηδεμόνες) επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών και των Κ.Δ.Α.Π. του Νομικού Προσώπου για το σχολικό έτος 2016-2017, θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις εγγραφής των νηπίων τους.
Στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας λειτουργούν οι παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί:

1ος Παιδικός Σταθμός Ι.Καραβίτη 38 Φλώρινα
Υπεύθυνη Τραϊκοπούλου Αλίκη –τηλ.2385022522
2ος Παιδικός Σταθμός Τέρμα Μοναστηρίου Φλώρινα
Υπεύθυνη: Μακρυγιάννη Αναστασία – τηλ. 2385022711
3ος Παιδικός Σταθμός Κοντοπούλου 56 Φλώρινα
Υπεύθυνη: Τσαχειρίδου Αγγελική – τηλ. 2385028632
Παιδικός Σταθμός Αρμενοχωρίου
Υπεύθυνη: Μουρατίδου Ελισάβετ – τηλ. 2385036263
Παιδικός Σταθμός Σκοπιάς
Υπεύθυνη: Μακρή Σπυριδούλα – τηλ. 2385022803
Παιδικός Σταθμός Μελίτης
Υπεύθυνη: Παπά Φωτεινή – τηλ. 2385037205
Παιδικός Σταθμός Ιτιάς
Υπεύθυνη: Δημητριάδου Μαρία – τηλ. 2385041896
Παιδικός Σταθμός Παπαγιάννη
Υπεύθυνη: Νεοκάζη Γιαννούλα – τηλ. 2385041224
Παιδικός Σταθμός Περάσματος
Υπεύθυνη: Διδύμου Άρτεμις – τηλ. 2385030389
Παιδικός Σταθμός Αμμοχωρίου
Υπεύθυνη: Ιωαννίδου Ξανθίππη – τηλ. 2385036266
Παιδικός Σταθμός Σιταριάς
Υπεύθυνη: Μουρατίδου Μαρίνα – τηλ. 2385084017
Παιδικός Σταθμός Καλλινίκης
Υπεύθυνη: Χατζόγλου Γεωργία – τηλ. 2385092461

Για τους Παιδικούς Σταθμούς Πολυποτάμου –Φλαμπούρου – Βεύης –Κάτω Κλεινών οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Από τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζονται τα ακόλουθα:

 • Στους Παιδικούς Σταθμούς, γράφονται νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη ή πρόκειται να συμπληρώσουν τα 2,5 έτη ως τις 30/11/2016 και αυτοεξυπηρετούνται.
 • Στα Κ.Δ.Α.Π. εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, επίσης εγγράφονται παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
 • Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. που στεγάζονται στο Σ.Σ. Ιωαννίδη (πρώην Δημοτικό Σχολείο), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2385026474 (εσωτερικό 4) από 16 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2016 από 09:00 έως 13:00
 • Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών και θα εγκριθούν τελικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.

Οι αιτήσεις επανεγγραφής υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς που είναι εγγεγραμμένα τα νήπια από 16 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 • Αίτηση του γονέα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φλώρινας.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
 • Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία της Κάρτας Ανεργίας της μητέρας.
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 • Για τις εγγραφές παιδιών στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», θα ειδοποιηθούν οι γονείς να καταθέσουν πρόσθετα δικαιολογητικά όταν βγει η προκήρυξη από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.(Α.Ε).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΔΑΠ

 • Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
 • Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού
 • Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία της Κάρτας Ανεργίας της μητέρας.
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στα ΚΔΑΠ εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί από το χρηματοδοτικό φορέα

Η επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών γίνεται με απόφαση του χρηματοδότη φορέα αλλά και του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ μετά από εισήγηση της Προϊσταμένης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα