01.07.2021 – Ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για άμεση διενέργεια απομάκρυνσης/αποκλάδωσης επικίνδυνων δέντρων – Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
 Φλώρινα, 01 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 14473

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θέμα: Ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για άμεση διενέργεια απομάκρυνσης/αποκλάδωσης επικίνδυνων δέντρων – Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:
• το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,
• την υπ. αριθ. 09/2021 (ΦΕΚ 1923/13-5-2021 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη,
• τα σχετικά δελτία τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 06.05.2021 και 28.05.2021),
• επιτόπιους ελέγχους σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης μετά από εξέταση των προαναφερόμενων καταγγελιών,
• την πτώση δέντρου στις 30 Ιουνίου 2021 με αποτέλεσμα την πρόκληση βλαβών στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ,
• ότι η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη και
• στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα,

καλεί

του ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν ΑΜΕΣΑ στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις), αποκλαδώσεις των υφιστάμενων επικίνδυνων δέντρων, καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν ΑΜΕΣΑ από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ειδοποίησης και να έχουν περατωθεί το συντομότερο δυνατόν.
Εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα άμεση ανταπόκριση των οικοπεδούχων (μέσω ενεργειών τους ή επικοινωνίας τους με την αρμόδια υπηρεσία), ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί – ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ – στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης και στην αποκλάδωση των υφιστάμενων επικίνδυνων δέντρων χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου και το μέγεθος των δέντρων.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

ΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό

Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης

47 089 05 06 010/0/0

Ηπείρου 11, Φλώρινα

47 089 05 06 012/0/0

Ηπείρου 13, Φλώρινα

Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917, 6985776600) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(σύμφωνα με την απόφαση 07/2021, ΑΔΑ:6ΩΣΨΩΗΙ-ΧΤ8)

Ηλίας Μούλελης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα