02.02.2021 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας (2017)»

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 


ΦΛΩΡΙΝΑ, 02 / 02 / 2021
Αρ. Πρωτ.: 2216

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας (2017)»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011)
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 Β’/7-11-2011)
3. Την με ΑΠ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Την με αρίθμ. πρωτ. 22878/16 – 10 – 2019 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας (2017)»
7. Την κατάσταση τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Φλώρινας

Γνωστοποιούμε τη διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Καπετάν Κώττα 1, την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα