02.09.2016 – Κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΛΑΙΜΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ» του Δήμου Πρεσπών

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 2/09/2016
Αρ. πρωτ.: 15988

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 186 του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους ενός έργου, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με τις οποίες: «Ειδικώς ο χαρακτηρισμός των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνονται από δύο ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της Επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισμό εδαφών».
3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους καθώς και χαρακτηρισμού εδάφους του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΛΑΙΜΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ» του Δήμου Πρεσπών.

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία του Δήμου Πρεσπών, στο Δημαρχιακό κατάστημα, την Τρίτη 6/09/2016 και ώρα 9:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις παραπάνω Επιτροπές.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασιλική Σεχίδου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα