Πρόσκληση Δημάρχου Φλώρινας στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Δημάρχου Φλώρινας

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023».

Ο Δήμαρχος Φλώρινας, έχοντας υπόψη:
1. Το υπ΄αρίθμ. 56/11-6-2019 (ΦΕΚ 97/Α’/11-6-2019) Προεδρικό Διάταγμα για διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση νέας Βουλής.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του π.δ. 26/2012 – Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών – (ΦΕΚ 57 Α΄)
3. Τα άρθρα 1,2,3,4 και 5 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄).
4. Την υπ΄αρίθμ. 8481/2022 (ΦΕΚ 674/15-02-2022 τεύχος Β’) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών».
5. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 9 του Ν. 3023/2002.
6. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται από τα δημοτικά συμβούλια, στα πολιτικά κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών καθώς και άλλων λεπτομερειών απαραίτητων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Καλεί

τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που συμμετέχουν στις Βουλευτικές Εκλογές που θα λάβουν χώρα την Κυριακή 21 Μαΐου 2023, σε κοινή σύσκεψη την Παρασκευή 05 Μαΐου 2023 και ώρα 11.00΄ π.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας.
Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο. Η παρούσα πρόσκληση να γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού Δημαρχείου προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Ο Δήμαρχος
α/α

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα