03.06.2014 – Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια “Κοινόχρηστα Ποδήλατα”

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 /2011
2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οι. 21508 / 04-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 / 07-11-2011 τεύχος Β).
3. Την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της παρακάτω Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών (άρθρο 28 Ν.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ) για την προμήθεια Κοινόχρηστα Ποδήλατα.

Γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας, την 10 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που την συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής.
Οι Επιτροπές ορίζονται από τρεις τακτικούς δημοτικούς υπαλλήλους και τρεις αναπληρωματικούς.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα