03.06.2014 – Ανακοίνωση κλήρωσης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.4024/2011(Α 226/2011) περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης .
2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οι. 21508 / 04-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 / 07-11-2011 τεύχος Β).
3. Την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών (Ενιαίου κανονισμού προμηθειών) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών.

Γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας, την 10 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:30 στο Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που την συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής.
Οι Επιτροπές ορίζονται από πέντε τακτικούς δημοτικούς υπαλλήλους και πέντε αναπληρωματικούς.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα