03.06.2021 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Διερεύνηση τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”
 ΦΛΩΡΙΝΑ, 03 – 6 -2021
Αρ. Πρωτ.: 12410

ΠΡΟΣ:
Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ο Δήμος Φλώρινας στο πλαίσιο της ¬πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (ΑΔΑ:ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Ρ76) του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας “Περιβάλλον” καλεί κάθε οικονομικό ενδιαφερόμενο να υποβάλει οικονομικές προσφορές και επιπρόσθετες (εάν επιθυμεί) τεχνικές προσφορές για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: “Πολυκέντρα ανακύκλωσης υλικών” της ολοκληρωμένης πρότασης του Δήμου Φλώρινας με τίτλο: «Γωνίες Ανακύκλωσης Δήμου Φλώρινας».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τις οικονομικές τους προσφορές (ενδεικτικές μη δεσμευτικές), συνοδευόμενες από συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, μέχρι την 07/06/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
Η αποστολή των προτάσεων καθώς και οποιαδήποτε λήψη πληροφοριών και διευκρινήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση epitropi_at04@cityoflorina.gr.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 73/2021(ΑΔΑ: ΨΥ8ΤΩΗΙ-721)
απόφαση Ο.Ε. Δήμου Φλώρινας)

Ελένη Ταταρίδου
Διοικητικού Δ.Ε.

Χαράλαμπος Αράπογλου
Εποπτών Δ.Ε.

Λάζαρος Κωστόπουλος
Χειριστών Δ.Ε.

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα