06.04.2016 – Κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ουΤακτικού και 2ου Αναπληρωματικού μέλους για την Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών άνω των 2.934,70€ για το έτος 2016

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Φλώρινα 06/04 /2016
Αριθ. Πρωτ.5456

1)Κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ουΤακτικού και 2ου Αναπληρωματικού μέλους για την Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών άνω των 2.934,70€ για το έτος 2016.
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 /2011
2.Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οι. 21508 / 04-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 / 07-11-2011 τεύχος Β).
3.Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 ΠΔ 28/80).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ.1 ΠΔ 28/80).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ.14 ΠΔ 28/80).
6.Την ανάγκη παραλαβής υπηρεσιών έτους 2016.
7.Την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας άνω του ποσού των 2934,70 € (άρθρου 67 παρ. 1 ΠΔ 28/80)& (άρθρου 70 παρ.1 ΠΔ 28/80) για το έτος 2016».
8.Το ότι η Παραλαβή κάθε Δημοτικής Υπηρεσίας άνω των 2.934,70€ εκτελείται από Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο Υπαλλήλους του Δήμου.
9. Την ανακοίνωση με Α.Π. 192/07-01-2016 για την κλήρωση ανάδειξης μελών.
10.Την απόφαση υπ. αριθμ. 6/18-01-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης μελών και συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών άνω του ποσού των 2.934,70 €, έτους 2016 Δήμου Φλώρινας.
11. Την απόφαση Δημάρχου με Α.Π. 1730 και υπ. αριθμ. 109/04-02-2016 περί ορισμού μελών.
12. Την συμμετοχή σε απεργία – αποχή του 2ου Τακτικού &2ουΑναπληρωματικού μέλους της ανωτέρω απόφασης Δημάρχου για μεγάλο χρονικό διάστημα, την οποία είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας, την 11/04/2016 και ώρα 9:00 στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα