09.02.2023 – Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. 38/2023 με θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Μ. Αλεξάνδρου 97
Τ.Κ. : 53100

 Φλώρινα, 08 Φεβρουαρίου 2023
Αριθμ. Πρωτ. 5019

Θ Ε Μ Α : «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. 38/2023 με θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 173/2023
O Δήμαρχος Φλώρινας
έχοντας υπόψη :

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’/87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α΄/133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».
  2. Τη με αρ.28549/16.04.2019 (ΦΕΚ Β΄/1327/17.04.2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ Α’/87/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31.07.2017) αναφορικά με την αντιμισθία.
  4. Τις διατάξεις του παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
  5. Το πρακτικό σύμπραξης με Α.Π. 19798/241/10-09-2019 με την Δημοτική Παράταξη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
  6. Το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/2019) περί άμισθων Αντιδημάρχων.
  7. Τη με αρ. 809/85741/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
  8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Φλώρινας μπορούν να ορισθούν πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι & δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
  9. Την με αρ.38/2023 απόφαση δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».
  10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3140/27-11-2012 (τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την τροποποίηση της με αρ.38/2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων» ως προς το μέρος των αρμοδιοτήτων του τομέα ζωϊκής παραγωγής, της παρ. 7, του άρθρου 11, της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και μεταβιβάζει την αρμοδιότητα στον Αντιδήμαρχο κo Ευάγγελο Μητσκόπουλο του Ιωάννη.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού της πόλης της Φλώρινας ως πρωτεύουσα του Νομού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλες τις Δ/νσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Ν. Γιαννάκης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα