09.06.2017 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών έργων

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άγιος Αθανάσιος, 9-6-2017
Αρ. Πρωτ.: 10985

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985
β. του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987
γ. του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008
γ. του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
δ. του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
ε. του άρθρου 199 και 201 του Ν. 42812014
στ. της υπ’ αρ. πρωτ. 4590/03-11-2014 κατευθυντήριας οδηγίας 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2. Τις διατάξεις των υπ΄ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκυκλίων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Τη με αρ. 26 / 2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας περί ορισμού Δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν στις επιτροπές παραλαβής έργων του Δήμου.
4. Την ανάγκη προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
1. «Συντήρηση οδών Δημοτικών Ενοτήτων», προϋπολογισμού μελέτης 66.824,12€, με μέση έκπτωση 29,00% και συμβατικό προϋπολογισμό 47.445,12€, με επιβλέποντα τον Τσότσκο Θωμά, υπάλληλο του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο την ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ Α.Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη την από 29-4-2015 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. «Συντήρηση – επισκευή κρηπιδότοιχων Δ.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€, με μέση έκπτωση 37,00% και συμβατικό προϋπολογισμό 63.000,00€, με επιβλέποντα τον Θεοδοσίου Δημήτριο, υπάλληλο του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο την ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ Α.Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη την από 20-6-2015 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
5. Τη με αρ. πρωτ. 2361/07-02-2017 κατάσταση τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Φλώρινας.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Τη διενέργεια των κληρώσεων για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παραπάνω έργων, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, στον Οικισμό Αγίου Αθανασίου, την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα