09.09.2022 – Καταγραφή των πωλητών και των θέσεων που καταλαμβάνουν με διοικητική πράξη καθώς και των κενών θέσεων στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Δήμου Φλώρινας και κατάρτιση προσωρινού πίνακα

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021)

 Φλώρινα 07-09-2022
Αριθ. Πρωτ. 30975 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1Ο

Του πρακτικού της 1ης Συνεδρίασης της Πενταμελούς Επιτροπής Δήμου Φλώρινας (της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021)

Αριθ. Αποφ. 1/2022

ΘΕΜΑ: «Καταγραφή των πωλητών και των θέσεων που καταλαμβάνουν με διοικητική πράξη καθώς και των κενών θέσεων στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Δήμου Φλώρινας και κατάρτιση προσωρινού πίνακα»

Στη Φλώρινα και στα Γραφεία του τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,, σήμερα την 30 του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ, συνήλθε , στα Γραφεία του τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, σε τακτική συνεδρίαση η Πενταμελής Επιτροπή Δήμου Φλώρινας (της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021) , η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.:966/2022 απόφαση Αντιδημάρχου Φλώρινας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2/2022 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου Γρηγοριάδη Νικολάου.

Τα μέλη της Επιτροπής που κλήθηκαν νόμιμα και παρέστησαν στη συνεδρίαση είναι οι κάτωθι:
1. κ. Γρηγοριάδη Νικόλαο , Αντιδήμαρχο του Δήμου Φλώρινας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
2. κ. Θεοφανίδη Δημήτριο , Αντιδήμαρχο του Δήμου Φλώρινας, ως μέλος
3. κ. Βασιλείου Κων/νο , Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Φλώρινας, ως μέλος
4. κ. Ρούφο Κων/νο , εκπρόσωπο των παραγωγών πωλητών, ως μέλος
5. κ. Χατζηαθανασίου Ιωάννη , εκπρόσωπο των επαγγελματιών πωλητών, ως μέλος

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε η υπάλληλος , του τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κα Νεοκαζιώτη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία των μελών , δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών της Πενταμελούς Επιτροπής Δήμου Φλώρινας, συμμετείχαν και τα πέντε (5) μέλη της, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Εισηγούμενος, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Καταγραφή των πωλητών και των θέσεων που καταλαμβάνουν με διοικητική πράξη καθώς και των κενών θέσεων στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του Δήμου Φλώρινας και κατάρτιση προσωρινού πίνακα», είπε τα εξής:

Η διαδικασία βελτίωσης θέσης δίνει τη δυνατότητα, στους πωλητές που κατέχουν θέση σε λαϊκές αγορές με διοικητική πράξη , εάν επιθυμούν, να βελτιώσουν τη θέση τους μετακινούμενοι σε άλλη , κενή θέση της ίδιας λαϊκής , την οποία θεωρούν «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως που κατέχουν , διεκδικώντας την μεταξύ των τυχόν άλλων πωλητών που θα υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την ίδια θέση.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 «Μεταβατικές διατάξεις» του Ν.4849/2021 και ειδικότερα την παρ.4, προβλέπεται για υφιστάμενους αδειούχους , πρωτίστως, η διαδικασία της «βελτίωσης θέσης» που αφορά αποκλειστικά, αδειούχους πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές στους οποίους η θέση που κατέχουν τους έχει χορηγηθεί με διοικητική πράξη (απόφαση τοποθέτησης) και δευτερευόντως, ακολουθεί, η υποχρεωτική διαδικασία της «χορήγησης θέσης» που αφορά υφιστάμενους αδειούχους πωλητές που κατέχουν θέση σε λαϊκές αγορές χωρίς αυτή να τους έχει αποδοθεί: α) με διοικητική πράξη σύμφωνα με προγενέστερη του Ν.4497/2017 νομοθεσία, β) με τις διατάξεις του άρθρου 101 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4497/2017 (Α΄171)» του Ν.4605/2019 (Α΄52) και γ) με τις διατάξεις του άρθρου 35 «Βελτίωση θέσης εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, αμοιβαία αλλαγή θέσης – Αλλαγή λαϊκής αγοράς» του Ν.4497/2017 (Α΄171).

Στην περ.β) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 ως κενές θέσεις νοούνται:

βα) όσες έχουν προκύψει μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία ,

ββ) όσες καταλαμβάνονται από πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί θέση , σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και την παρ.3 του άρθρου 59 του ν.4497/2017,

βγ) όσες δεν καταλαμβάνονται από πωλητή.

Ειδικότερα, το άρθρο 32 του Ν.4497/2017 αναφέρεται στην κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές, το άρθρο 33 του Ν.4497/2017 αναφέρεται στο σύστημα μοριοδότησης για την κατανομή και τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές και η παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.4497/2017 αναφέρει ότι «Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι Περιφέρειες υποχρεούνται να προκηρύσσουν θέσεις λαϊκών αγορών για επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους και για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως……».

Σε εφαρμογή των ανωτέρω , και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του , ο Δήμος Φλώρινας κάλεσε με την πρόσκληση υπ’ αριθμ. πρωτ.:24369/20-07-2022 και την 25950/29-07-2022, με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη βελτίωση θέσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας» , στους δραστηριοποιούμενους πωλητές των λαϊκών αγορών Φλώρινας Τετάρτης και Σαββάτου, Μελίτης και Κ. Κλεινών εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία βελτίωση θέσης να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Σύμφωνα με τις κατατεθειμένες αιτήσεις στο τμήμα Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, για την ανωτέρω διαδικασία βελτίωσης θέσης , προκύπτει ότι:

α) για τις λαϊκή αγορές των κοινοτήτων Μελίτης και Κ. Κλεινών δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.

β) για τη λαϊκή αγορά του Δήμου Φλώρινας εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι κάτωθι πωλητές:

Για αναλυτική προβολή του πρακτικού κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα