09.10.2017 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ 09 – 10 – 2017
Αρ. πρωτ.: 19143

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985
β. Του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987
γ. Του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008
δ. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
ε. Του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
στ. Του άρθρου 199 και 201 του Ν. 42812014
ζ. Της με αρίθμ. πρωτ. 4590/03-11-2014 κατευθυντήριας οδηγίας 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την 26 / 2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας περί ορισμού Δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν στις επιτροπές παραλαβής έργων του Δήμου.
6. Την ανάγκη προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:
1. «Συμπληρωματικές εργασίες ανάπλασης χώρου πρώην ζωολογικού κήπου Φλώρινας», προϋπολογισμού μελέτης 119.675,19 €, έκπτωσης 46,17%, συμβατικού προϋπολογισμού 64.944,90 €, και συνολικής δαπάνης 63.522,69 €, με επιβλέποντες Μηχανικούς τους κ.κ. Σάββα Κουγιουμτζόγλου και Σοφία Χορταρέα, Υπάλληλους του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο την εταιρία ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ, έχοντας υπόψη την από 09-08-2016 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. «Αποκατάσταση βλαβών οδοποιίας Δ.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού μελέτης 25.000,00 €, έκπτωσης 36,00%, συμβατικού προϋπολογισμού 16.000,00 € και συνολικής δαπάνης 12.311,65 €, με επιβλέποντα Μηχανικό τον κ. Γεώργιο Γκιουλέκα, υπάλληλο του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο της εταιρία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, έχοντας υπόψη την από 09-12-2016 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

3. «Συντηρήσεις οδικών δικτύων», προϋπολογισμού μελέτης 82.519,53 €, έκπτωσης 25,00%, συμβατικού προϋπολογισμού 61.889,65 € και συνολικής δαπάνης 60.045,31 €, με επιβλέποντα μηχανικό τον κ. Γεώργιο Γκιουλέκα, υπάλληλο του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο την εταιρία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, έχοντας υπόψη την από 09-12-2016 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

4. «Συντήρηση τμήματος της νότιας πλευράς της στέγης Δημοτικής Αγοράς», προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00 €, συμβατικού προϋπολογισμού 12.000,00 € και συνολικής δαπάνης 11.811,71 €, με επιβλέποντα μηχανικό τον κ. Γεώργιο Γκιουλέκα, υπάλληλο του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο τον κ. Σταύρο Μούτσιο του Ιωάννη, έχοντας υπόψη την από 15-12-2016 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

5. «Κατεδάφιση 4ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας και διαμορφώσεις», προϋπολογισμού μελέτης 61.000,00 €, συμβατικού προϋπολογισμού 57.466,36 €, με επιβλέποντες μηχανικούς τους Σάββα Κουγιουμτζόγλου και την Τάνια Γραμματικού υπάλληλους του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο Νικόλαο Τρικιλίδη.

7. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2361/07-02-2017 Κατάσταση Τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Φλώρινας.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Την διενέργεια των κλήρωσεων για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές προσωρινής παραλαβής των παραπάνω έργων η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στον Οικισμό Αγίου Αθανασίου, την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα