10.08.2018 – Ανακοίνωση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα 10/08/2018
Αριθμ.πρωτ:15454

ΑΝΑΚΟΙΩΝΣΗ
Ο ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ανακοινώνει στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου Φλώρινας ότι:

Σύμφωνα με το Νόμο 4555/2018 (Φ.Ε.Κ Α133) άρθρο 222 προβλέπεται:

  1. « Ακίνητα , στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού , από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν . Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης , τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ (Α΄171). Εάν , παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο»
  2. «Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους.

Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».
Συνεπώς σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου θα πρέπει να κατατίθεται άμεσα στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου.
Η βεβαίωση διακοπής της ΔΕΗ (ή του όποιου πάροχου ηλεκτρικού ρεύματος) μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του περί μη ηλεκτροδότησης και μη χρήσης του ακινήτου, προκειμένου να γίνει απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο το ακίνητο παραμένει κλειστό. Η προβλεπόμενη απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών, ύστερα από την οποία καθίσταται ελέγξιμη από τον Δήμο η μη χρήση του ακινήτου.
Πληροφορίες : κ.Αλεξίου Κωνσταντίνος (Τμήμα Εσόδων & Δημ. Περιουσίας Πτολεμαίων 1 –Διοικητήριο -3ος όροφος τηλ.: 2385044479 εσ.7).

Ο Αντιδήμαρχος

Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα