11.08.2015 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών έργων

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 11 – 8 – 2015
Αρ. πρωτοκόλλου: 17769

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/2008
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμών των έργων:
«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Φλώρινας Αλώνων»
«Συντηρήσεις Οδικών Δικτύων»
«Αποκατάσταση βλαβών Οδοποιίας ΔΕ Φλώρινας»
Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, στον οικισμό Αγίου Αθανασίου, την Πέμπτη 13/08/2015 και ώρα 9:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις παραπάνω Επιτροπές.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Ο Αν. Προϊσταμένος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Θεοδοσίου Δημήτριος
Πολιτικος Μηχανικός ΠΕ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα