12.01.2023 – Απόφαση 38/2023 Δημάρχου Φλώρινας “Ορισμός Αντιδημάρχων”

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Φλώρινα, 12 Ιανουαρίου 2023
Α.Π. 1270 

Θ Ε Μ Α : «Ορισμός Αντιδημάρχων ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 38 /2023

Δ ή μ α ρ χ ο ς Φλώρινας
έχοντας υπόψη :

1.Tις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’/87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α΄/133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».
2.Τη με αρ.28549/16.04.2019 (ΦΕΚ Β΄/1327/17.04.2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».
3.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ Α’/87/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31.07.2017) αναφορικά με την αντιμισθία.
4.Τις διατάξεις του παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
5.Το πρακτικό σύμπραξης με Α.Π. 19798/241/10-09-2019 με την Δημοτική Παράταξη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
6.Το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/2019) περί άμισθων Αντιδημάρχων.
7.Τη με αρ. 809/85741/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
8.Το γεγονός ότι στο Δήμο Φλώρινας μπορούν να ορισθούν πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι & δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
9.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3140/27-11-2012 (τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς σύμβουλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φλώρινας με θητεία από 13/01/2023 μέχρι 31/12/2023 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής :

1) Την κα Χαρούλα Βοζινίδου του Δημητρίου, ως έμμισθη Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών εκτός των αρμοδιοτήτων οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με την με αριθ. 527/2020 απόφαση Δημάρχου Φλώρινας.
 • Η υπογραφή των αποφάσεων ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Η υπογραφή των πρωτογενών αιτημάτων καθώς και των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Η υπογραφή των πάσης φύσεως διαβιβαστικών εγγράφων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 • Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη του Γεωργίου.

2) Τον κo Βασίλειο Χατζητιμοθέου του Κωνσταντίνου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.
 • Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων & η διαχείριση προγραμμάτων για την ανάδειξη των ακινήτων πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 • Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo Νικόλαο Γρηγοριάδη του Δημητρίου.

3) Τον κo Ευάγγελο Μητσκόπουλο του Ιωάννη, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. , της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής & της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 • Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Παναγιώτη Τσακμάκη του Χρήστου.

4) Τον κο Παναγιώτη Τσακμάκη του Χρήστου ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ως εξής :

 • Του Τομέα φυτικής παραγωγής.
 • Των εδαφίων 1 έως 6 και 8 έως 14 του Τομέα ζωϊκής Παραγωγής.
 • Του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
 • Των εδαφίων 1 έως 4 , 6 και 10 της Συντήρησης Πρασίνου.
 • Του Τμήματος Αλιείας.
 • Του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
 • Η υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων κοινόχρηστων χώρων.
 • Η τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
 • Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής διοικητικών εγγράφων.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Λάζαρο Αντωνιάδη του Βασιλείου.

5) Τον κο Λάζαρο Αντωνιάδη του Βασιλείου, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής :

 • Του Τμήματος Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
 • Του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας των εδαφίων 1 έως 6, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
 • Του τομέα ζωικής παραγωγής, της παρ. 7 του άρθρου 11 της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Εποπτεία-Διαχείριση ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 • Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo Παναγιώτη Τσακμάκη του Χρήστου.

6) Την κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη του Γεωργίου, ως έμμισθη Αντιδήμαρχο στην οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 • Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα Χαρούλα Βοζινίδου του Δημητρίου.

7) Τον κo Νικόλαο Γρηγοριάδη του Δημητρίου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής :

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Οι κατά τόπου αρμοδιότητες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φλώρινας.
 • Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 • Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo Βασίλειο Χατζητιμοθέου του Κωνσταντίνου.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού της πόλης της Φλώρινας ως πρωτεύουσα του Νομού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλες τις Δ/νσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Ν. Γιαννάκης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα