13.01.2015 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985
β. Του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987
γ. Του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008
γ. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
δ. Του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
ε. Του άρθρου 199 και 201 του Ν. 42812014
στ. Της με αρίθμ. πρωτ. 4590/03-11-2014 κατευθυντήριας οδηγίας 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων2. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την ανάγκη οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων με επιβλέποντα τον Κουγιουμτζόγλου Σάββα Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε.
1. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδού ολυμπιάδος Φλώρινας, προϋπολογισμού 28.794,85 €, με ανάδοχο τον Γιαννουλούδη Γεώργιο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 03/02/2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
2. Αμμοχαλικόστρωση αγροτικής οδού στην θέση Αγιου Μηνά, προϋπολογισμού 6.900,00 €, με ανάδοχο τον Τρικιλίδη Νικόλαο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 05 – 04 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
3. Διαμόρφωση Ερισμάτων ποταμών στη θέση Αγίου Νικολάου, προϋπολογισμού 6.500,00 €, με ανάδοχο τον Τρικιλίδη Νικόλαο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 07 – 03 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
4. Συντήρηση – επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Κλεινών Μελίτης, προϋπολογισμού 12.100,00 €, με ανάδοχο τον Τρικιλίδη Νικόλαο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 07 – 03 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
5. Αμμοχαλικόστρωση αγροτικής οδού στην θέση Στρατόπεδο, προϋπολογισμού 6.900,00 €, με ανάδοχο τον Τρικιλίδη Νικόλαο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 05 – 04 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
6. Συντήρηση κοινοτικού γραφείου Νίκης Δ.Ε. Κάτω Κλεινών, προϋπολογισμού 5.000,00 €, με ανάδοχο τον Τσότσκο Λάζαρο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 17 – 05 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
7. Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς Δημ. Ενότ. Φλώρινας στο Νέο Πάρκο (Πρώην γήπεδο Φλώρινας), προϋπολογισμού 22.657,81 €, με ανάδοχο τον Γιαννουλούδη Γεώργιο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 05 – 06 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
8. Αποξήλωση, συσκευασία, και τελική διάθεση στοιχείων αμιάντου στεγάστρου δημοτικής αγοράς, προϋπολογισμού 39.200,00 €, με ανάδοχο τον Καφεστίδη Νικόλαο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 18 – 06 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
9. Αποκατάσταση ζημιών στο σπίτι του παιδιού και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου (παιδική χαρά) στην Τα.Κ. Νίκης Δ.Ε. Κ. Κλεινών., προϋπολογισμού 12.000,00 €, με ανάδοχο τον Τσότσκο Λάζαρο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 18 – 06 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
10. Συντήρηση – επισκευή Δημοτικών Ακινήτων, προϋπολογισμού 12.000,00 €, με ανάδοχο τον Πολπατζή Μιχαήλ, έχοντας υπ΄ όψιν την από 22 – 06 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
11. Συντήρηση χώρων γραφείων Δημοτικών κτιρίων Δ. Φλώρινας, προϋπολογισμού 12.300,00 €, με ανάδοχο τον Τρικιλίδη Νικόλαο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 06 – 07 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
12. Αντικατάσταση αποχετευτικού αγωγού Τα.Κ. Αμμοχωρίου Δ.Ε. Περάσματος, προϋπολογισμού 6.900,00 €, με ανάδοχο τον Νικολαϊδη Χρήστο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 06 – 08 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
13. Κατασκευή κιόσκι στο Τ.Δ. Μεσοχωρίου Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, προϋπολογισμού 4.000,00 €, με ανάδοχο τον Μπάλκο Δημήτριο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 20 – 08 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
14. Επισκευές υδρευτικού δικτύου Τα.Κ. Παλαίστρας Δ.Ε. Μελίτης., προϋπολογισμού 6.900,00 €, με ανάδοχο τον Νικολαϊδη Χρήστο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 17 – 08 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
15. Τσιμεντόστρωση αδιεξόδου στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, προϋπολογισμού 6.500,00 €, με ανάδοχο τον Τρικιλίδη Νικόλαο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 18 – 09 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
16. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, προϋπολογισμού 10.215,37 €, με ανάδοχο τον Τρικιλίδη Νικόλαο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 13 – 09 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
17. Κατασκευή στεγάστρων αναψυχής – κιόσκι Τ.Δ. Αρμενοχωρίου Δ.Ε. Φλώρινας, προϋπολογισμού 6.800,00 €, με ανάδοχο τον Γροσδάνη Παύλο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 21 – 09 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
18. Συντήρηση υδραύλακων, προϋπολογισμού 12.000,00 €, με ανάδοχο τον Νικολαϊδη Χρήστο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 01 – 10 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
19. Ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων, προϋπολογισμού 12.000,00 €, με ανάδοχο την Μοντεσνίτσαλη Μαρία, έχοντας υπ΄ όψιν την από 18 – 10 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
20. Κατασκευή κιόσκι στα δύο πάρκα των Άνω Κλεινών Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών., προϋπολογισμού 6.800,00 €, με ανάδοχο τον Μπάλκο Δημήτριο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 18 – 10 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
21. Επισκευές αποχετευτικού δικτύου Τα.Κ. Παλαίστρας Δ.Ε. Μελίτης, προϋπολογισμού 6.900,00 €, με ανάδοχο τον Νικολαϊδη Χρήστο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 19 – 10 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
22. Ασφαλτόστρωση δρόμων τοπικών διαμερισμάτων, προϋπολογισμού 12.000,00 €, με ανάδοχο τον Νικολαϊδη Χρήστο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 19 – 10 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
23. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2005, προϋπολογισμού 15.510,00 €, με ανάδοχο την Θεοδωρίδου Δάφνη, έχοντας υπ΄ όψιν την από 02 – 11 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
24. Πεζοδρόμηση εντός οικισμού Νέου Καυκάσου Δημ. Ενότ. Κάτω Κλεινών, προϋπολογισμού 8.000,00 €, με ανάδοχο τον Τρικιλίδη Νικόλαο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 02 – 11 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
25. Πεζοδρόμια, προϋπολογισμού 12.000,00 €, με ανάδοχο τον Τρικιλίδη Νικόλαο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 22 – 11 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
26. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2010, προϋπολογισμού 21.060,00 €, με ανάδοχο τον Μούτσιο Ιωάννη, έχοντας υπ΄ όψιν την από 07 – 12 – 2012 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
27. Συντήρηση δημοτικών κτιρίων, προϋπολογισμού 12.000,00 €, με ανάδοχο τον Τρικιλίδη Νικόλαο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 15 – 02 – 2013 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
28. Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πλατειών Δ.Ε. Φλώρινας, προϋπολογισμού 12.200,00 €, με ανάδοχο τον Δαμιανίδη Χαράλαμπο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 10 – 06 – 2013 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
29. Συντήρηση περίφραξης 2ου Γυμνασίου Φλώρινας, προϋπολογισμού 8.804,41 €, με ανάδοχο τον Σιδέρη Στέφανο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 19 – 08 – 2013 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
30. Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Φλώρινας, προϋπολογισμού 31.792,26 €, με ανάδοχο τον Μούτσιο Ιωάννη, έχοντας υπ΄ όψιν την από 10 – 12 – 2013 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
31. Χαλικοστρώσεις παραδρόμων Τα.Δ. Αρμενοχωρίου – Φλώρινας Δ.Ε. Φλώρινας, προϋπολογισμού 12.000,00 €, με ανάδοχο τον Τσότσκο Λάζαρο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 09 – 10 – 2013 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
32. Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Ε. Μελίτης, προϋπολογισμού 12.300,00 €, με ανάδοχο τον Τσότσκο Λάζαρο, έχοντας υπ΄ όψιν την από 09 – 10 – 2013 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
6. Την κατάσταση Τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Φλώρινας.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ
Την διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παραπάνω έργων η οποία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Φλώρινας οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 97 την Πέμπτη 15 / 01 / 2015 και ώρα 09:00.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα