13.05.2013 – Εγγραφή ή επανεγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2013-2014

Προς τους κατοίκους του Δήμου Φλώρινας (Γονείς ή Κηδεμόνες) που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν τα νήπιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου για το σχολικό έτος 2013-2014.
Σας ενημερώνουμε όπως παρακάτω σχετικά με τα θέματα που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και οι κηδεμόνες προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις εγγραφής ή επανεγγραφή των νηπίων τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.
Στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας λειτουργούνοι παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί:

 • 1ος Παιδικός Σταθμός Ι.Καραβίτη 38Φλώρινα
  Υπεύθυνη: Τραϊκοπούλου Αλίκη -τηλ.2385022522
 • 2ος Παιδικός Σταθμός ΤέρμαΜοναστηρίου Φλώρινα
  Υπεύθυνη: Κωνσταντινίδου Ελένη -τηλ.2385022711
 • 3ος Παιδικός Σταθμός Κοντοπούλου 56 Φλώρινα
  Υπεύθυνη: Μπόϊκου Ελένη -τηλ. 2385028632
 • Παιδικός Σταθμός Αρμενοχωρίου
  Υπεύθυνη: Μουρατίδου Ελισάβετ -τηλ. 2385036263
 • Παιδικός Σταθμός Σκοπιάς
  Υπεύθυνη: Μακρή Σπυριδούλα -τηλ. 2385022803
 • Παιδικός Σταθμός Μελίτης
  Υπεύθυνη: Παπά Φωτεινή -τηλ. 2385037205
 • Παιδικός Σταθμός Νεοχωρακίου
  Υπεύθυνη: Διδύμου Άρτεμις -τηλ. 2385037282
 • Παιδικός Σταθμός Ιτιάς
  Υπεύθυνη: Μανουσάκη Ιωάννα -τηλ. 2385041896
 • Παιδικός Σταθμός Παπαγιάννη
  Υπεύθυνη: Νεοκάζη Γιαννούλα- τηλ. 2385041224
 • Παιδικός Σταθμός Περάσματος
  Υπεύθυνη: Σιδηροπούλου Όλγα -τηλ. 2385030389
 • Παιδικός Σταθμός Αμμοχωρίου
  Υπεύθυνη: Ιωαννίδου Ξανθίππη – τηλ. 2385036266
 • Παιδικός Σταθμός Κ. Κλεινών
  Υπεύθυνη: Τσιτσοπούλου Σοφία -τηλ. 2385092276
 • Παιδικός Σταθμός Σιταριάς
  Υπεύθυνη: Μανάνη Ανδρομάχη -τηλ. 2385081012

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Από τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ καθορίζονται τα ακόλουθα:

 • Στους Παιδικούς Σταθμούς, γράφονται νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη ή πρόκειται να συμπληρώσουν τα 2,5 έτη έως της 31/12/2013 και αυτοεξυπηρετούνται.
 • Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. που στεγάζονται στο Σ.Σ. Ιωαννίδη (πρώην Δημοτικό Σχολείο), τηλέφωνα επικοινωνίας: 2385023302 -45595 και οι αιτήσεις επανεγγραφής υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. από 20 Μαΐου έως 14 Ιουνίου 2013.
 • Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών και θα εγκριθούν τελικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ..

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση του γονέα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φλώρινας.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
 3. Βεβαίωση εργοδότη ότι οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.
 4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγειά του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
 5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
 6. Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα