13.07.2021 – Ρύθμιση οφειλών πληττόμενων φυσικών και νομικών προσώπων από τον κορωνοϊό, προς ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα (Ν.4764/20)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Φλώρινας στα πλαίσια του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021 (ημερ. δημοσ. Ν.4807/2021).
Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1ης.3.2021 έως το αργότερο τις 31.10.2021.

Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του N. 4764/2020 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως έως 11.6.2021 (ημερ. δημοσ. Ν.4807/2021).

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Ε. Δικαιούχοι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση των άρθρων 165 έως 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) είναι οι εξής:
α) Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της ΚΥΑ 18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021 τεύχος Β’).
β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
ββ) είναι άνεργοι,
βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Φλώρινας [Υπεύθυνοι Επικοινωνίας κ. Σκέντου Μαρία & κ. Αδάμ Ευάγγελος τηλ. 2385044468 (εσ. 5)]

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔ

Β) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΣΤΩ 1 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ 15/02/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

2.ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝ.ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 15/2/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙΚΤΗΤΕΣ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 15/02/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης
1) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών
2) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων μετά των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
3) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
• Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Ο Δήμος Φλώρινας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα παραπάνω στοιχεία, με βάση το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679 και κατ΄ εφαρμογή του, σας ενημερώνει ότι η χρήση των παραπάνω δεδομένων σας, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής του με έννομη υποχρέωση, της εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

 

Για λήψη της σχετικής αίτησης κάντε κλικ εδώ (docx).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

H αίτηση γνωστοποιείται στον Δήμο Φλώρινας μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tameio@cityoflorina.gr

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα