13.10.2021 – ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΖ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 

Φλώρινα 13-10-2021
Αριθ. Πρωτ. : -21798-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87/2010) περί «Συγκρότησης και εκλογής οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4555/2018 και από το άρθρο 2 του Ν. 4623/20219.
  2. Την εγκύκλιο με αρ. 90/59849/21-08-2019 του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) περί «Διαδικασίας συγκρότησης και εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εδάφιο Δ΄ «Παραίτηση – Αντικατάσταση μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
  3. Τις υπ΄ αριθμ. 23/2021 (ΑΔΑ: 6ΗΒ8ΩΗΙ-ΒΣΕ) και 24/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΤΤΩΗΙ-ΤΒΠ) αποφάσεις Δημάρχου Φλώρινας, περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας και περί ορισμού Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, αντίστοιχα.
  4. Την υπ΄ αριθμ. 262/2019 (ΑΔΑ: 696ΨΩΗΙ-2ΦΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας περί «Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας από 08-09-2019 έως 06-11-2021».
  5. Την με αρ. πρωτ. 20783/04-10-2021 υποβληθείσα αίτηση παραίτησης του κου Γεώργιου Αντωνιάδη του Δημητρίου από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, προερχόμενου από την παράταξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

  1. Διαπιστώνει ότι τη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους – Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας κου Γεώργιου Αντωνιάδη του Δημητρίου καταλαμβάνει το πρώτο σε σειρά ψήφων αναπληρωματικό μέλος που προέρχεται από την παράταξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» κος Νικόλαος Μουρατίδης του Γεωργίου.
  2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νικόλαος Μουρατίδης του Γεωργίου, καθίσταται τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  3. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φλώρινας.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται.

ΚΟΙΝ.: κο Νικόλαο Μουρατίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα