14.01.2014 – Κλήρωση ανάδειξης μελών επιτροπών τεχνικών θεμάτων

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/2008
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των επιτροπών: 1) Παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 2) Παραλαβής έργων αξίας άνω 5.869,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3) Εκτίμησης ακινήτων 4) Καταστροφής ευτελούς αξίας κινητών πραγμάτων.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, την 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11:00 στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω Επιτροπές.

1. Παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ [δύο (2) Δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους].
2. Παραλαβής έργων αξίας άνω 5.869,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ [ένα (1) Δημοτικό σύμβουλο με τον αναπληρωτή του – τα υπολειπόμενα δύο (2) μέλη ορίζονται από την Περιφέρεια για κάθε έργο].
3. Εκτίμησης ακινήτων [δύο (2) Δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους και έναν (1) υπάλληλο του Δήμου αντίστοιχης ειδικότητας με τον αναπληρωτή του).
4. Καταστροφής ευτελούς αξίας κινητών πραγμάτων [δύο (2) Δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους και έναν υπάλληλο του Δήμου αντίστοιχης ειδικότητας με τον αναπληρωτή του).

 

Ο Αναπλ.Προϊστάμενος
Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών

Δημήτριος Θεοδοσίου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα