14.01.2014 – Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών, απευθείας ανάθεσης προμηθειών

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 /2011
2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οι. 21508 / 04-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 / 07-11-2011 τεύχος Β).
3. Τις διατάξεις της περιπτ.ε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 για ανάδειξη προμηθευτών.
5. Την ανάγκη ανάδειξης τρίτου μέλους για τη συγκρότηση της παρακάτω Επιτροπής : Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών, απευθείας ανάθεσης προμηθειών. (Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης).

Γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας, την 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω Επιτροπή.
Η Επιτροπή ορίζεται από τρεις τακτικούς δημοτικούς υπαλλήλους και τρεις αναπληρωματικούς.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα