14.01.2014 – Κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 28 Ν.11389/1993

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 /2011
2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οι. 21508 / 04-11-2011Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 / 07-11-2011 τεύχος Β).
3. Την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της παρακάτω Επιτροπής : Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 28 Ν.11389/1993 (Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας, την 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω Επιτροπή.
Η Επιτροπή ορίζεται από τρεις τακτικούς δημοτικούς υπαλλήλους και τρεις αναπληρωματικούς.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα